09:00 น. - 16:00 น.
22 ม.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

 

"นักขายเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาส ค้นหา
และได้มาซึ่งลูกค้าใหม่"

          ไม่ต้องบอกก็ทราบกันแล้วว่า “การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ ทัศนคติการขายเชิงรุก แล้วทัศนคติและแนวทางการขายเชิงรุกนั้นคืออะไร ท่านสามารถพบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้ ซึ่งให้แนวทางในการค้นหา สร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้แก่องค์กร พร้อมทั้งการได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้าใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา

Proactive Sales for Increasing New Customer

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

Key Contents

♟ แนวคิด หลักการขายแบบมืออาชีพ
          ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดที่ถูกต้องในการทำงานขายเชิงรุก บทบาท หน้าที่ของการเป็นนักขาย กระบวนการขายแบบมืออาชีพ (ก่อนการสนทนาการขาย ขณะสนทนาการขาย หลังการสนทนาการขาย) หลักการที่สำคัญของการขายเชิงรุก ขั้นตอนการขาย รวมถึงมุมมองการสร้างทัศนคติต่อองค์กร ลูกค้า และตนเองที่จะช่วยให้งานขายของคุณง่ายขึ้น
                     • นิยามการขายเชิงรุก (Proactive)
                     • การปรับทัศนคติต่องานขาย (Attitude fine tuning)
                     • กระบวนการขายแบบมืออาชีพ (Professional selling process)

♟ ปัจจัย และองค์ประกอบการขายที่สำเร็จ
          ท่านจะทราบถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จในการขาย ที่นักขายต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทักษะการขาย ทัศนคติที่ดีต่อการขาย แนวทางการพัฒนาและสร้างทีมเพื่อทำการขายเชิงรุก ตลอดจนแนวทางรับมือปัญหา อุปสรรค เมื่อทำการขายเชิงรุกเพื่อเปิดลูกค้าใหม่
                     • ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการขาย (Factors to success in selling)
                     • ลักษณะการขาย และประเภทของการขายเชิงรุก (Proactive sales techniques)
                     • แนวทางการพัฒนาการขายเขิงรุก
                     • แนวทางการรับมือปัญหาและอุปสรรคการขายเชิงรุก

♟ เทคนิคการทำการขายแบบเชิงรุก
          ท่านจะได้รับเทคนิคการขายแบบที่ไม่ต้องรอลูกค้า เทคนิคการเพิ่มยอดขายนอกเหนือจากตั้งรับ เทคนิคการเพิ่มยอดขายให้มากกว่าคู่แข่ง เทคนิคการสร้างโอกาสเมื่อได้รับการติดต่อ เทคนิคความพร้อมในการติดต่อลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์ รวมถึงแนวทางการขายแบบฉบับลูกค้ารายใหม่
                      • การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่โดยใช้โทรศัพท์ 
                      • เทคนิคในการติดต่อกับลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์
                      • เทคนิคการสร้างการนัดหมายทางโทรศัพท์
                      • เทคนิคการสร้างเหตุผลในการติดต่อลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์
                      • แนวทางตัวอย่างบทสนทนาเพื่อรับมือข้อบ่ายเบี่ยง และการนัดหมาย
                      • แนวทางเทคนิคการขาย ลูกค้ารายใหม่เมื่อเข้าพบครั้งแรก

♟ เทคนิคการติดต่อ และสร้างลูกค้าใหม่
          ท่านจะได้รับเทคนิคแนวทางต่างๆในการเป็นนักขายมืออาชีพ ที่มองปัญหาหรืออุปสรรคเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อย สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง รวมถึงพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ขายได้ต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จ จนกระทั่งลูกค้าเดิมเกิดการบอกต่อ เกิดฐานลูกค้ารายใหม่
                      • เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ และน่าเชื่อถือ เมื่อพบลูกค้าใหม่ 
                      • เทคนิคแนวทางเมื่อค้นหาความต้องการลูกค้า 
                      • เทคนิคการนำเสนอ และปิดการขาย 
                      • แนวทางการรับมือข้อโต้แย้ง เมื่อทำการขาย 
                      • เทคนิคการสรุปการสนทนา 
                      • สรุป และแนะนำความพร้อมการทำการขายเชิงรุกในสภาวะการแข่งขันสูง

Key Benefits

 

    1. ทราบถึงแนวคิดเรื่องการทำงานขายเชิงรุก
    2. เรียนรู้แนวทางในการสร้างการทำงานขายเชิงรุก
    3. เข้าใจกระบวนการ การขายเชิงรุก อย่างมืออาชีพ
    4. สามารถนำรูปแบบกลับไปสร้างวิธีขายเชิงรุกเพื่อสร้างยอดขายเพิ่ม

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)