09:00 น. - 16:00 น.
27 - 28 ก.พ. 2562

** Registration 8.00 น.

" โปรแกรมสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
ที่ทำให้ทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน "

          ยุคปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทุกองค์กรต่างคิดกลยุทธ์ในการบริหารงานการบริหารคน ซึ่งบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน "ฐานะหัวหน้างานยุคใหม่" จำเป็นที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น สามารถปรับตัว มีเจตคติที่ดีต่อการบริหารจัดการงานและทีมงาน มีศิลปะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ และมีเครื่องมือเชิงจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงานได้ดำเนินงานอย่างมีความสุขที่แท้จริง
          โปรแกรมการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่นี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ ที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงบทบาท ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสารที่ชัดเจนแก่ทีมงาน รวมถึงการนำจิตวิทยาการบริหารมาสร้างแรงจูงใจทีมงานนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป
          (สามารถเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือทั้งโปรแกรม)

Course 1 : Excellent Supervisory Skill

หลักสูตรที่ 1 : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

Key Contents

 

▪ ศิลปะการบริหารจัดการ

          ท่านจะเรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ผ่านกรณีศึกษา เข้าใจความต้องการและความคาดหวังในการทำงาน การสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองเป้าหมาย การสร้างความสำเร็จในการบริหารงานซึ่งเกิดจากการใช้ต้นทุนที่คุ้มค่า แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย 8 Wastes รวมถึงเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ
          • หลักคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน
          • ความเข้าใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          • การวางแผน ติดตามงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
          • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ
                    - ECRS
                    - Visual Control
                    - Poka - Yoka
                    - 5 Whys + 1 How

 

▪ ศิลปะการนำองค์กร

          ท่านจะเรียนรู้ถึงคำว่า "ผู้นำหรือหัวหน้างานที่แท้จริง" ควรมีบทบาทอย่างไร โดยเริ่มต้นจากตนเอง ทำยังไงให้ทีมอยากทำตามด้วยวิธีการบริหารคนด้วยใจ ผ่านทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจ(FIA), อิทธิบาท 4, SRM Model for Communication เป็นต้น อีกทั้งเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจ
          • ความเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน การนำคนแบบต่างๆ
          • การนำ 4 บทบาท (การให้คำปรึกษา/การโค้ช/การสอนงาน/การจัดการ)
          • เทคนิคการมอบหมายงาน
          • การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ
          • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 

▪ ศิลปะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

          ท่านจะเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการสร้างทางเลือกที่หลากหลาย เทคนิคการระดมสมองสู่การหาข้อสรุปในการปฏิบัติงาน รวมถึงการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล
          • การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเข้าใจเรื่อง ประเด็น ปัญหา และวิกฤต
          • การวิเคราะห์ และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
          • เทคนิคการระดมสมองเพื่อการตัดสินใจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Course 2 : Psychology for Management & Motivating Techniques

หลักสูตรที่ 2 : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

Key Contents

1. แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหารงาน องค์ประกอบ แนวคิดจิตวิทยาและกระบวนการเกิดแรงจูงใจ (Input Process Output) ที่ทำให้หัวหน้างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงาน
          ท่านจะได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนเจตคติ (Cognitive Component) เชิงบวกต่อองค์การ ตนเอง ผู้อื่น งานที่ทำ รวมถึงวิธีการจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงานให้เกิดความสุขในการ
                    • ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น
                    • การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก
                    • เจตคติที่ดีต่อองค์การ
                    • เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น
                    • เจตคติต่องานที่ทำ
                    • การจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงาน

3 การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน
          ท่านจะได้เรียนรู้ทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาส์โลว์ (Maslow's hierarchy of needs Theory) เพื่อค้นหาความต้องการของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นลำดับขั้น
                    • ความต้องการประจักษ์ตน
                    • ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น
                    • ความต้องการความรักความเป็นเจ้าของ
                    • ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย
                    • ความต้องการด้านร่างกาย

4 การวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาเพื่อเพิ่มความไว้ใจแบบ Teamwork
          ท่านจะทราบถึงหลักการวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาการบริหาร และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในองค์กร ทำอย่างไรให้มัดใจทีมงาน ทำอย่างไรให้ไว้ใจเรา

5 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน
          ท่านจะได้เข้าใจถึง 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ที่มีความสัมพันธ์กันอันก่อให้เกิดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
                    • 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ
                                        การปรับเปลี่ยนความคิด
                                        การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
                                        การปรับเปลี่ยนความรู้สึก
                    • ประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์)

6 เครื่องมือของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน
          ท่านจะสามารถนำเครื่องมือเชิงจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็น 5 P. for Best Attitude , Hypothesis of Theory และ A-B-C Theory ไปประยุกต์ใช้สร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน รวมถึงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                    • 5 P. for Best Attitude
                    • Hypothesis of Theory
                    • A-B-C Theory

Key Benefits

 

 

  1. ทราบถึงบทบาท และทักษะการบริหารจัดการในฐานะหัวหน้างานยุคใหม่
  2. เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิผลแก่ทีมงาน
  3. เข้าใจถึงศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหาร "งาน" "คน" สู่การนำมาวิเคราะห์ตนเอง และทีมงานทุกมิติให้มีประสิทธิภาพ
  4. สามารถนำเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจทีมงานไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

11,700.00 12,519.00 175.50

ค่าธรรมเนียมปกติ

13,000.00 13,910.00 195.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)