09:00 น. - 16:00 น.
29 มี.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

" การวางแผนการขาย
ด้วยกลยุทธ์การขายที่เป็นเลิศ "

          หลักสูตรการวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปรนี้ มุ่งเน้นการวางแผนการขายด้วยกลยุทธ์การขายที่เป็นเลิศของผู้บริหารทีมขาย ผู้บริหารเขตขาย พนักงานขาย ทั้งในบริษัทขนาดเล็กและใหญ่ อันจะนำมาซึ่งการสร้างคมทางการแข่งขันที่คู่แข่งยากที่จะตามเกมส์การขายของท่านได้ทัน
          หลักสูตรการวางแผนการขายส่วนใหญ่ที่มีอยู่ซึ่งเป็นที่ตระหนักว่าจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของทีมขายขายทุกบริษัท มักเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาหัวหน้างานการขายเสียส่วนใหญ่แต่หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้พนักงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของพนักงานขายทั้งมือใหม่หัดขับและพวกนักขายทหารผ่านศึกลายครามเพราะหากพนักงานมีทักษะในการวางแผนการขายที่ดีแล้วจะสามารถช่วยลดภาระการกำกับดูแลจากหัวหน้าพนักงานขายและสามารถบริหารเขตการขายของตนในฐานะที่พนักงานขายยุคใหม่เปรียบได้กับผู้บริหารเขตการขายหรือผู้จัดการสัมพันธภาพของลูกค้าหรือผู้จัดการลูกค้านั้นเอง การวางแผนการขายและมีกลยุทธ์การขายที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งคมการแข่งขันเหนือคู่แข่งอันยากที่ใครจะเลียนแบบหรือทำตามท่านได้

Sales Planning for Salesperson

หลักสูตรฝึกอบรม : การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร

Key Contents

- วงจรการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
          ท่านจะได้เข้าใจถึงวงจรการวางแผนการขาย วิเคราะห์สถานการณ์ วางกลยุทธ์ เป้าหมาย รวมถึงการประเมินและควบคุมได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น

- การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการขาย
          ท่านสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนภายในธุรกิจขององค์กรได้อย่างถูกต้อง เช่น ตัวสินค้า ทีมงานบริหาร ราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริม และการทำประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับพนักงานขาย
          ท่านจะสามารถกำหนดเป้าหมายการขายที่ตั้งให้พนักงานขายเพื่อให้บรรลุถึงยอดขายได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยอดที่สูงกว่ายอดของ Sales Forecast (ยอดขายที่คาดว่าจะขายได้ในปีนี้)

- การวางแผนการปฏิบัติการสำหรับงานขาย
          ท่านจะได้เข้าใจถึงการเป็นนักขายนั้นต้องเป็นนักวางแผนที่ดี สามารถปฏิบัติงานขายและแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดได้ด้วย

- การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของ แมคคินเลย์
           ท่านจะได้เข้าใจในสูตรการวางแผนในการขายนักขายมืออาชีพต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติต่อลูกค้าตามสูตรของแมคคินเลย์ คือ "จงปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเดียวกับที่คุณต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อคุณ"

- สูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้กฎ 20:80 ต่างจากกฎ 10:90 อย่างไร
          ท่านจะได้เข้าใจถึงสูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้กฎ 20:80 มีความแตกต่างจากกฎ 10:90 อย่างไร

- การวางกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity
          ท่านจะสามารถวางกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายและใช้คำถามในการสร้าง ช่วยเพิ่ม Sales Productivity ได้ เช่น ทำอย่างไรเราจึงเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการสินค้าของเรา, ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถเพิ่มจำนวนของลูกค้าให้มากขึ้น, ทำอย่างไรเราจึงปิดการขายได้ เป็นต้น

- กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าประเภทร้านค้า/ช่องทางจัดจำหน่าย
          ท่านจะได้วิธีการสร้างกลยุทธ์ในการเป็นนักขายสไตล์ที่ปรึกษาในการเพิ่มการระบาย(ขายออก)ของลูกค้าที่เป็นร้านค้าหรือเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายได้

- สูตรการสร้าง Sales Performance
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงสูตรการสร้าง Sales Performance เพื่อนำไปใช้กับองค์กรได้ อาทิ C = Competency, P = Performance, Rc = Role Clarity, E = Environment เป็นต้น

- การทำ Sales Report & Sales Evaluation
          ท่านจะการทราบถึงวิธีการทำ Sales Report และ Sales Evaluation ได้อย่างถูกต้อง

- การวางแผนการขายสำหรับลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าเฉพาะเป็นรายๆ
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการวางแผนการขายสำหรับลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าเฉพาะเป็นรายๆ รวมถึงข้อคิดการบริหารเครดิตลูกค้ารายใหญ่

- การวางแผนในขั้นตอนกระบวนการขายต่างๆ
          ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการในการขาย (Selling Process) อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ Prospecting, Pre-Approach, Approach, Sales Presentation, Objection, Close Sales ตลอดจน Follow-up

- การวางแผนเก็บเงินจากการขายในสภาพเศรษฐกิจขาลง
          ท่านจะได้กลยุทธ์ในการเก็บเงินการขายจากลูกค้าในสภาพเศรษฐกิจขาลงได้อย่างง่ายดาย

Key Benefits

 

1. เพื่อสร้างทักษะสู่การเป็นนักวางแผนการขาย
2. เพื่อให้กลยุทธ์การขายต่างๆ แก่นักขายมือโปรในการเพิ่มยอดขาย
3. เพื่อให้นักขายรู้จักการบริหารเวลาในงานการวางเป้าหมาย การวิเคราะห์และการวางแผนการขาย
4. เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการขาย และการวางแผนการขายแบบครบวงจร

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)