09:00 น. - 16:00 น.
27 มิ.ย. 2562

** Registration 8.00 น.

 

"จะบริหารการเงินอย่างไร? และใช้งบประมาณเท่าไหร่?
หากคุณเป็นนักบริหารยุค 4.0
นี่คือหลักสูตรที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง"

          การบริหารการเงิน และงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นในองค์กร จริงอยู่ว่าในองค์กรมีผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงินและงบประมาณเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่การตั้งงบประมาณของผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณในแต่ละปีของฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบได้
          ผู้บริหารที่ดีจำเป็นต้องตระหนักถึงการตั้งงบประมาณให้ถูกต้อง และเหมาะสม การตั้งงบประมาณที่ดี คือ การวางแผนทางการเงินอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานของตนสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างบรรลุเป้าหมาย แต่ละฝ่ายต้องคาดคะเนรายได้ที่เข้ามา และคาดคะเนรายจ่ายรวมถึงต้นทุนต่างๆ ที่ใช้ไป เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจตั้งงบประมาณการลงทุนต่างๆที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพต่อหน่วยงานมากที่สุด
          หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียน ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรสามารถมีหลักในการวางแผนเพื่อกำหนดงบประมาณประจำปีของฝ่ายตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการบริหารเงินในโครงการลงทุนต่างๆ ประเมินโครงการลงทุนว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินมากน้อยเพียงไร สามารถดำเนินโครงการต่อได้หรือไม่ และสามารถบริหารรายรับ รายจ่าย กำไร ต้นทุนของฝ่ายตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Finance and Budgeting for Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารการเงินและงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร

Key Contents

 ลักษณะและรูปแบบของงบประมาณ
          - ความหมาย วัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณ
          - เข้าใจรูปแบบของงบประมาณต่างๆ อันได้แก่ งบประมาณฐานศูนย์ งบประมาณส่วนเพิ่ม งบประมาณตามงวดระยะเวลาและงบประมาณต่อเนื่อง งบประมาณตามกิจกรรม งบประมาณคงที่ และงบประมาณยืดหยุ่น ตามจุดประสงค์ของผู้จัดทำงบประมาณ ผ่านกรณีศึกษา
          - เข้าใจถึงรูปแบบการจัดทำงบประมาณระยะยาว และงบประมาณระยะสั้น เพื่อใช้จัดทำงบประมาณในฝ่ายตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

 

 การจัดทำงบประมาณดำเนินงาน
          - เข้าใจถึงงบประมาณดำเนินงาน ที่ใช้ในคาดการณ์ข้อมูลกำไร ขาดทุนล่วงหน้า ผ่านกรณีศึกษา และ Workshop จริง โดยพิจารณาถึง ยอดขาย กำไร ต้นทุนต่างๆ ประกอบไปด้วย
                    1. งบประมาณการขาย
                    2. งบประมาณการผลิต
                    3. งบประมาณวัตถุดิบทางตรง และแรงงานทางตรง
                    4. งบประมาณค่าโสหุ้ยการผลิต
                    5. งบประมาณต้นทุนสินค้าขาย
                    6. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย
                    7. งบประมาณประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร
          - นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาจัดทำเป็นงบประมาณกำไรขาดทุนของฝ่ายตนเอง หรือบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 การจัดทำงบประมาณการเงิน
          - เข้าใจถึง การประมาณการงบประมาณการเงิน อันได้แก่งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสดผ่านกรณีศึกษา และ Workshop จริง โดยประกอบไปด้วย
                    1. งบประมาณจ่ายลงทุน
                    2. งบประมาณเงินสด
                    3 งบแสดงฐานะทางการเงินโดยประมาณการ
                    4. งบกระแสเงินสดโดยประมาณ

 

•  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน โดยนำเอางบกระแสเงินสดโดยประมาณ มาดำเนินการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการต่างๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ผ่าน Workshop ให้สามารถวิเคราะห์และนำเสนอได้จริง
          - อธิบายหลักในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ในด้านการเงิน ที่สามารถนำไปใช้ประมาณการเพื่อตัดสินใจในโครงการการเงินได้จริง อันประกอบไปด้วย NPV, IRR และ Payback Period
          - Workshop เพื่อฝึกให้สามารถตัดสินใจโครงการทางการเงินได้ ผ่าน Application ใน Smart Phone (Application สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และสามารถนำไปใช้งานเพื่อวิเคราะห์ได้)

Key Benefits

 

 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของงบประมาณในรูปแบบต่างๆ เช่น งบประมาณฐานศูนย์ งบประมาณส่วนเพิ่ม งบประมาณตามงวดระยะเวลา งบประมาณตามกิจกรรม ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ การจัดทำงบประมาณในรูปแบบต่างๆ ผ่านกรณีศึกษา และ Workshop ให้สามารถจัดทำงบประมาณแต่ละแบบที่สำคัญได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เรียนรู้เทคนิคแนวคิดความเป็นไปได้ของโครงการ ทางการเงินว่าควรลงทุน หรือไม่ เพื่อนำมาจัดตั้งงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งงบประมาณเพื่อให้โครงการเหล่านั้น เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนผ่านกรณีศึกษาจริง และทำ Workshop ร่วมกัน

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)