09:00 น. - 16:00 น.
17 พ.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

 

"เครื่องมือที่สำคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"

          จากหลักแนวคิดต่างๆ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอย่างมากมาย สู่แนวทางการปฏิบัติงานจริง ถึงวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะเลือกใช้หรือนำวิธีการต่างๆ เครื่องมือต่างๆ มาใช้จริง โดยประเมินได้ว่าเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมกับองค์กรของเรา ณ เวลานี้ และมีจุดดีหรือมีข้อควรระวังอย่างไร เมื่อนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้ เพราะหลักคิดสำคัญอยู่ที่เราต้องเลือกใช้ให้เป็นมิใช่ทำทุกอย่างหรือทำไปตามกระแส รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในการวัดและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว

Strategic HRD Tools

หลักสูตรฝึกอบรม : เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Key Contents

1. บทบาท ขอบเขต และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ของ HRD (Roles, Functions and Expected Outcome of HRD)
2. Key Change : ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
3. Key Challenge : ประเด็นความท้าทายของการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
4. HRD Challenge : ประเด็นความท้าทายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุยษ์ขององค์กร
5. หลักคิด เทคนิคต่างๆ ของการนำ HRD Tools ไปปฏิบัติ
          • HRD Training Assessment
          • HRD Design Program
          • Talent Management & Executive Success Development Program
          • Leadership Development Program
          • Coaching & Mentoring Program
          • Employee Engagement Program
          • Culture and Design Program

Key Benefits

 

  1. เพื่อให้ทราบถึงเครื่องมือต่างๆ ในการใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2. สามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์ของแต่ละเครื่องมือ รวมถึงจุดแข็งจุดอ่อนในเครื่องมือต่างๆ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในองค์กรของตน
  3. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)