09:00 น. - 16:00 น.
18 - 19 ก.ย. 2562

** Registration 8.00 น.

 

"หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง"

สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์

        การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Age) การบริหารเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเร็งเห็นถึง 3G กล่าวคือ Change Customer Competition

 

        ดังนั้นเราต้องการมนุษย์พันธุ์ใหม่ในการบริหารองค์กรซึ่งมีกรอบการคิดแบบใหม่ เรียกว่าการเคลื่อนกระบวนทัศน์(Paradigm Shift)ในกรอบการบริหารและกรอบความคิดซึ่งจะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริหารที่ผู้บริหารต้องมีลักษณะคิดเป็นนักวางกลยุทธ์(Strategic Thinker) มีการบริหารภายใต้การตัดสินใจที่ถูกต้อง(Strategic Decision)การบริหารที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์กรอย่างมีระบบ(Strategic Analysis) การบริหารที่มีการกำหนดทิศทางที่แน่นอนชัดเจน(Strategic Direction)

 

        หรือกล่าวได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จที่สำคัญนั้น "ผู้บริหารควรวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์(Strategic Positioning)ขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง" ซึ่งจะสะท้อนออกมาโดยมิใช่เป็นแผนธุรกิจแบบเดิม แต่เป็นแผนเชิงกลยุทธ์(Strategic Planning)ที่มีการบริหารเชิงพลวัตร โดยเราเรียกการบริหารแบบนี้ว่า"การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)" นั่นเอง

Strategic Program

หลักสูตรโปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์

Key Contents

Strategic Management (การบริหารเชิงกลยุทธ์)

 

▪ ก้าวสู่การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

          ท่านจะได้เข้าใจถึงหลักแนวคิดในรูปแบบของการคิดเชิงกลยุทธ์ในแบบต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เพราะระบบคิดคือพื้นฐานของการจัดการทั้งหมดของผู้บริหาร ในการนำไปใช้เพื่อวางแผน และตัดสินใจทางธุรกิจ เราจะเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์ได้ ก็ต้องเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์เสียก่อน

 

▪ แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Environment Change)

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ว่าจะส่งผลกระทบต่อการจัดการองค์กร ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน อย่างไร?

 

▪ นักบริหารยุคใหม่กับการปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สำหรับนักบริหารงานยุคใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ในการทำงานย่อมมีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหา หรือเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา ซึ่งต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการคิดเชิงกลยุทธ์ทั้งนั้น

 

▪ กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management : Key Success Factor)

          ท่านจะได้เรียนรู้ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาปรับใช้ในธุรกิจของตน

 

▪ การกำหนดตำแหน่งและทิศทางเชิงกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy)

          ท่านจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำหนดตำแหน่งและทิศทางเชิงกลยุทธ์ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งผู้บริหารต้องตอบคำถามให้ได้ว่าจะไปถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดได้อย่างไร ซึ่งต้องคำนึงถึงกลยุทธ์ใน 3 ระดับนี้ด้วย

          - กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
          - กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
          - กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Function Strategy)

 

▪ การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎีเกม (Game Theory)

          ท่านจะได้เรียนรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎีเกมส์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ยอมรับจากคนทั้งโลก ด้วยหลักการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่ตามมา ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่ผู้บริหารควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจกลยุทธ์ของคู่แข่ง การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือแม้กระทั่งใช้เพื่อการเจรจาต่อรอง เพื่อวิเคราะห์และประเมินตามสถานการณ์นั้นๆ

  

▪ การสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วย Business model

          ท่านจะได้แนวคิด แนวทาง การตัดสินใจ ในการดำเนินงาน การปรับกลยุทธ์ต่างๆ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ในการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยการใช้ Business model โดยวิเคราะห์จาก Core Strategy ,Strategic Resource ,Customer Interface ,Value Network เป็นต้น

 

Strategic Planning (วางแผนเชิงกลยุทธ์)

 

▪ แนวคิดในการทำแผนเชิงกลยุทธ์

          ท่านจะได้เรียนรู้เรียนถึงแนวคิด แนวทาง การตัดสินใจที่ถูกต้องในการทำแผนเชิงกลยุทธ์

 

▪ ขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process)

          ท่านจะได้เรียนรู้การสร้างแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีแบบแผนเริ่มตั้งแต่ SWOT Analysis :The Strategies Bases ,Creating a Vision ,Creating a Mission Statement ,Strategic Goals / objective รวมถึงข้อควรระวังในการทำ SWOT ให้ถูกต้อง และการกำหนดกุญแจสู่ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์

 

▪ การกำหนด Strategic Change และ Core Competencies (Identity Strategic Fit)

          ท่านจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำหนด Strategic Change และ Core Competencies ขององค์กรท่านได้

 

▪ Innovation Cycle กับ การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision)

          ท่านจะได้เข้าใจและมองเห็นภาพวงจรนวัตกรรมของโลกปัจจุบันมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์กรตามช่วงเวลานั้นๆได้อย่างถูกต้องเพื่อให้วิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นบรรลุผลสำเร็จ

 

 ▪ Resource + Process + Value O หลัก 6 ประการใน Blue Ocean

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงหลักการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย 6 แนวทางในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า ทั้งหลักการสร้างและหลักการปฏิบัติ

 

▪ ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบเห็นในการทำแผนเชิงกลยุทธ์ (Problem & Shortfall in Strategic Planning)

          ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้นำไปเป็นแนวทางเพื่อหาข้อผิดพลาดและมองเห็นปัญหาในการทำแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างง่ายขึ้น และแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

Key Benefits

     

      1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์

      2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ และธุรกิจปัจจุบัน

          เพื่อนำมาจัดทำแผนได้

      3. เข้าใจปัญหาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดี และไม่ดี

      4. สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

      5. จัดทำหรือปรับแผนกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับปีหน้าได้

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

13,410.00 14,348.70 402.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

14,900.00 15,943.00 447.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)