09:00 น. - 16:00 น.
24 - 30 ม.ค. 2563

** Registration 8.00 น.

 

"โปรแกรมสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
ที่ทำให้ทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน"

         ยุคปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทุกองค์กรต่างคิดกลยุทธ์ในการบริหารงานการบริหารคน ซึ่งบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน "ฐานะหัวหน้างานยุคใหม่" จำเป็นที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น สามารถปรับตัว มีเจตคติที่ดีต่อการบริหารจัดการงานและทีมงาน มีศิลปะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ และมีเครื่องมือเชิงจิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงานได้ดำเนินงานอย่างมีความสุขที่แท้จริง


        โปรแกรมการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่นี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ ที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงบทบาท ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสารที่ชัดเจนแก่ทีมงาน รวมถึงการนำจิตวิทยาการบริหารมาสร้างแรงจูงใจทีมงานนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป
        (สามารถเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือทั้งโปรแกรม)

Course 1 : Psychology for Management & Motivating Techniques

หลักสูตรที่ 1 : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

Key Contents

 แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหารงาน องค์ประกอบ แนวคิดจิตวิทยาและกระบวนการเกิดแรงจูงใจ (Input Process Output) ที่ทำให้หัวหน้างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักจิตวิทยาในการบริหารทีมงาน
          ท่านจะได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนเจตคติ (Cognitive Component) เชิงบวกต่อองค์การ ตนเอง ผู้อื่น งานที่ทำ รวมถึงวิธีการจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงานให้เกิดความสุขในการ
                    • ทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น
                    • การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก
                    • เจตคติที่ดีต่อองค์การ
                    • เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น
                    • เจตคติต่องานที่ทำ
                    • การจัดการอารมณ์ตนเอง และเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือทีมงาน

 การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน
          ท่านจะได้เรียนรู้ทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาส์โลว์ (Maslow's hierarchy of needs Theory) เพื่อค้นหาความต้องการของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นลำดับขั้น
                    • ความต้องการประจักษ์ตน
                    • ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น
                    • ความต้องการความรักความเป็นเจ้าของ
                    • ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย
                    • ความต้องการด้านร่างกาย

การวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาเพื่อเพิ่มความไว้ใจแบบ Teamwork
          ท่านจะทราบถึงหลักการวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาการบริหาร และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในองค์กร ทำอย่างไรให้มัดใจทีมงาน ทำอย่างไรให้ไว้ใจเรา

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน
          ท่านจะได้เข้าใจถึง 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ที่มีความสัมพันธ์กันอันก่อให้เกิดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
                    • 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ
                                        การปรับเปลี่ยนความคิด
                                        การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
                                        การปรับเปลี่ยนความรู้สึก
                    • ประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์)

เครื่องมือของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน
          ท่านจะสามารถนำเครื่องมือเชิงจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็น 5 P. for Best Attitude , Hypothesis of Theory และ A-B-C Theory ไปประยุกต์ใช้สร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน รวมถึงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                    • 5 P. for Best Attitude
                    • Hypothesis of Theory
                    • A-B-C Theory

Course 2 : Excellent Supervisory Skill

หลักสูตรที่ 2 : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

Key Contents

- ข้อคิดด้านการบริหารจัดการงานยุคใหม่ Management 4.0
          ท่านจะได้รับข้อคิดในการบริหารจัดการหลากหลายมิติ ซึ่งหัวหน้างานที่ดีต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะเกิดขึ้นได้

- คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี และการเสริมสร้างภาวะผู้นำ
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ต่างๆที่มีผลต่อหัวหน้างาน ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่
                    • ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน พนักงานและผลงาน
                    • ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน
                    • หน้าที่และคุณลักษณะสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่

- ทักษะสำคัญ 4 ประการของหัวหน้างานในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่ทีมงาน
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน เพื่อเกิดทักษะการเป็นสุดยอดหัวหน้างานที่ดี
                    • ทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน
                    • ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
                    • ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                    • ทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน

- เทคนิคการตั้งเป้าหมาย และการกำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model
          ท่านจะได้รับเทคนิคการบริหารงาน บริหารคน โดยวิธีการตั้งเป้าหมาย และกำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model ให้ตอบโจทย์งาน และองค์กรอย่างมีคุณค่า

- การวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาเพื่อเพิ่มความไว้ใจแบบ Teamwork
          ท่านจะทราบถึงหลักการวิเคราะห์ทีมงานเชิงจิตวิทยาการบริหาร และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกันในองค์กร ทำอย่างไรให้มัดใจทีมงาน ทำอย่างไรให้ไว้ใจเรา

- เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน
          ท่านจะได้เข้าใจถึง 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ที่มีความสัมพันธ์กันอันก่อให้เกิดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
                    • 3 เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ
                                        การปรับเปลี่ยนความคิด
                                        การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
                                        การปรับเปลี่ยนความรู้สึก
                    • ประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์)

- เครื่องมือของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน
          ท่านจะสามารถนำเครื่องมือเชิงจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็น 5 P. for Best Attitude , Hypothesis of Theory และ A-B-C Theory ไปประยุกต์ใช้สร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน รวมถึงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                    • 5 P. for Best Attitude
                    • Hypothesis of Theory
                    • A-B-C Theory

Key Benefits

 

      1. ทราบถึงบทบาท และทักษะการบริหารจัดการในฐานะหัวหน้างานยุคใหม่


      2. เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิผลแก่ทีมงาน


      3. เข้าใจถึงศิลปะเชิงจิตวิทยาการบริหาร "งาน" "คน" สู่การนำมาวิเคราะห์ตนเอง

          และทีมงานทุกมิติให้มีประสิทธิภาพ


      4. สามารถนำเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจทีมงานไปปรับใช้กับองค์กร

          ได้อย่างเหมาะสม

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

12,600.00 13,482.00 189.00

ค่าธรรมเนียมปกติ

14,000.00 14,980.00 210.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)