09:00 น. - 16:00 น.
28 ก.พ. 2563

** Registration 8.00 น.

  

"ลดต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันยุค 4.0"

         

         เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆหันมาใส่ใจกับการลดต้นทุนในองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย แต่การนำเทคนิคเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการลดต้นทุนขององค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญ
          คำถามแรกจากประสบการณ์ของผู้บรรยายคือ เราจะลดต้นทุนเท่าไร และจะลดอะไร รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
          ในหลักสูตรนี้จะเป็นการบรรยายถึงแนวคิดต่างๆ และให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้จริงเพื่อลดต้นทุนในองค์กรและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Cost Reduction Techniques and Work Improvement

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Key Contents

 

♟ โครงสร้างต้นทุนทางธุรกิจภายในองค์กร
          • อธิบายให้เข้าใจถึงโครงสร้างต้นทุนธุรกิจทั้งหมดในองค์กรว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

♟ ประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นองค์กร
          • อธิบายให้เข้าใจถึงประเภทของต้นทุนในมิติของต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน
          • อธิบายให้เข้าใจถึงประเภทของต้นทุนในมิติของต้นทุนผลิตภัณฑ์ ค่าโสหุ้ย แรงงานทางตรง แรงงานทางอ้อม วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทางอ้อม ต้นทุนจม ต้นทุนค่าเสียโอกาส และต้นทุนประเภทอื่นๆ และสามารถคำนวณได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ได้จริง

♟ การประยุกต์ใช้ Waterfall ในการนำมาวิเคราะห์ว่าจะลดต้นทุนลงไปเท่าไร
          • การตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ในที่นี้จะได้นำเสนอการตั้งเป้าหมายการลดต้นทุนวิธีหนึ่งโดยการประยุกต์ใช้ Waterfall มาใช้ เพื่อให้สามารถคำนวณการตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนในองค์กรได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

♟ Activity Base Cost การคำนวณต้นทุนตามกิจกรรม
          • อธิบายแนวคิดของการคิดต้นทุนตามกิจกรรมเพื่อทำให้สามารถแยกการคำนวณต้นทุนออกมา เพื่อทำการลดต้นทุนได้ดีขึ้น โดยเทียบกับวิธีปกติ ผ่านกรณีศึกษา

 

 

♟ 7 Wastes/ การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk)
        • อธิบายหลักการ TIMWOOD มาเพื่อใช้หาสาเหตุของความสูญเสียในองค์กร ได้อย่างเป็นรูปธรรม
        • จัดทำ Workshop ให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นในองค์กรผ่าน TIMWOOD

♟ แนวคิด เทคนิคหลักการปรับปรุงงานที่ดี
        • อธิบายถึงเทคนิคต่างๆ ที่นิยมใช้ในการปรับปรุงงาน
        • กรณีศึกษาการปรับปรุงงานโดยใช้เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงงาน                                                          เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

♟ แนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย IE Techniques
        • อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการนำเอา IE Techniques มาประยุกต์ใช้ ผ่าน QC 7 tools พื้นฐาน
        • จัดทำ Workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยนำเทคนิคบางส่วนเพื่อการฝึกวิเคราะห์

Key Benefits

 

 

                1.เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และการลดต้นทุน

                   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

                2.เรียนรู้แนวคิด เทคนิคต่างๆ และเข้าใจปัญหาเพื่อการ

                   ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก (รัชดา)