09:00 น. - 16:00 น.
5 มี.ค. 2563

** Registration 8.00 น.

 

“เรียนรู้วิธีคิด ขั้นตอนการสร้างและทำแผนกลยุทธ์

โดยใช้ OKRs เป็นแรงขับเคลื่อนสู่เป้าหมายองค์กร"

          การวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้น นอกเหนือจาการดำเนินงานตามขั้นตอน จนถึงการ Implementation เพื่อนำไปสู่การบรรลุตามแผนที่ได้กำหนดแล้ว ขั้นตอนของการติดตามประเมินผลซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ  ทั้งนี้เพราะจะเป็นการตรวจสอบว่าแผนกลยุทธ์ในแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่  และถ้ามีความลักลั่นระหว่างแผนที่กำหนดกับข้อเท็จจริง ก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มาตรการที่มุ่งสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

          อาจกล่าวได้ว่าขั้นตอนของการติดตามและประเมินกลยุทธ์นั้นเป็นองค์ประกอบที่จะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของการบริหารแผนขององค์กร ดังนั้นการนำ OKRs มาใช้ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์จึงมีความสำคัญในการผลักดันไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และส่งผลให้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวไม่กลายเป็นเพียงแผนในเฉพาะจินตนาการเท่านั้น

OKRs Strategic Planning : OKRs Driven

หลักสูตรฝึกอบรม : การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยใช้ OKRs นำ

Key Contents

♟ บทบาทของหัวหน้างานต่อการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อตั้งเป้าหมาย

   ท่านสามารถวิเคราะห์หรือประเมินผลงานโดยรวมไปจนถึงแผนกลยุทธ์ขององค์กรในปีที่ผ่านมาเพื่อหาปัจจัยที่ทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จหรือหาสาเหตุที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อนำสิ่งต่างๆที่วิเคราะห์มาตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในปีต่อๆไปให้ได้ประสิทธิภาพ และผ่านการวิเคราะห์คัดกรองมาอย่างถี่ถ้วนแล้ว

♟ ความสำคัญและประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมายการทำงาน

   ท่านจะเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน เพื่อนำไปเชื่อมโยงในการตั้งเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางกลยุทธ์ของบริษัท

♟ บทบาทของหัวหน้างานต่อการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

♟ องค์กรควรเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนเริ่มใช้ OKR

   ท่านสามารถนำเครื่องมือ OKR มาใช้ในการทำงาน จะต้องเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้ รวมไปถึงเป้าหมายขององค์กรจะต้องชัดเจน เพื่อการดึงศักยภาพของ OKR มาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

 ♟ กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์(Strategic Planning Process)

   ท่านจะได้เรียนรู้การสร้างแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีแบบแผน รวมถึงข้อควรระวังในการทำให้ถูกต้อง และการกำหนดกุญแจสู่ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์

 ♟ การตั้งภารกิจแบบจุดมุ่งหมาย(Purpose Mission)

   ท่านจะเรียนรู้ในเรื่องของจุดมุ่งหมายว่ามีหน้าที่และบริบทที่ต่างกันทั้งความหมาย และการสื่อความในแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันตามประเภทธุรกิจ เพื่อการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

♟ กำไร จุดมุ่งหมายและทีมงาน(Profit Purpose People)

♟ การตั้ง OKRs เพื่อกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทำอย่างไร

♟ การสร้างความได้เปรียบการแข่งขันด้วย VRIO (VRIO for Competitiveness)

♟ การวางแผนเชิงกลยุทธ์จาก OKRs (Strategic Planning: OKRs Driven)

♟ แนวทางการวัดผล ประเมินผล และการติดตามผลลัพธ์เพื่อให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ (Results Monitoring Plan)

   ท่านได้รับแนวทางการวัด ประเมินผล และความสำคัญในระบบการตั้งเป้าหมาย สร้างแนวทางการตั้งเป้าหมาย การทำงานร่วมกันระหว่างการติดตามและการวัดผลลัพธ์ แบบง่ายๆ แต่ทรงประสิทธิภาพ

Key Benefits

 

     1. เพื่อทราบขั้นตอนการทำแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ สร้างแผนกลยุทธ์

         จนถึงการสร้างแนวทางปฏิบัติ


     2. วิธีคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี เรียนรู้จากแนวทางทฤษฎี การปรับแนวคิดเชิงกลยุทธ์

         สู่การสร้างแผน


     3. เรียนรู้แนวทางการในการกำหนดกลยุทธ์และในแต่ละระดับตั้งแต่กลยุทธ์ ในระดับองค์กร

         จนถึงส่วนงานต่างๆ


     4. แนวทางการบริหารแผน เพื่อนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการขั้นตอนโดยใช้ OKRs นำ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)