09:30 น. - 12:00 น.
18 มิ.ย. 2563

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

“แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์

ด้วยหลัก Agile Management อาวุธเด็ดในการบริหารทีม

เน้นการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอน ให้งานออกมาเร็ว

ผิดพลาดน้อยลงและดีที่สุด

   

   การเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์ด้วยหลัก Agile Management มุ่งเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามให้ได้มาซึ่งผลงานอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมีใจความสำคัญของแนวคิด Agile คือการทำงานให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าทำงานในทิศทางไหน ทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงส่วนไหน จะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อพบปัญหาในขั้นตอนการทำงาน ก็สามารถพูดคุยกับทีมได้ทันที เพื่อลดปัญหาการเข้าผิดกันระหว่างคนในองค์กร

**หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะการทำงานแนวใหม่แบบ Agile โดยนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผน และทำงานไปทีละนิดๆ และค่อยๆ ประเมินว่า "ไปต่อดีหรือถูกทางไหม" แล้วจึงเดินหน้าต่อนั่น หมายถึง การกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

Agile Management for Virtual Team

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์ด้วยหลัก Agile Management

Key Contents

♟ โลกปกติที่ใหม่กว่า (Newer Normal World)

♟ กำเนิดการจัดการแบบ Agile (The Emerging of Agile Management)

♟ อะไรคือแนวคิดการทำงานแบบ Agile?

♟ ความแตกต่างระหว่างการทำงานทั่วไปกับแบบ Agile

♟ หลักคิดและปรัชญาการทำงานแบบ Agile 

♟ การประกาศแห่งวิถีอไจล์และหลักการ 12 ประการ

    (Agile Manifesto and the 12 Principles)

♟ การสร้างสภาวะแวดล้อมแบบเสมือนในการทำงานแบบอไจล์

    (Agile Virtual Working Environment)

♟ การบริหารทีมงานเสมือนแบบ Agile (Agile Virtual Team Management)

Key Benefits

 

  1. เรียนรู้การบริหารงานแนวใหม่ตามแนวคิด Agile


  2. เข้าใจวิธีการทำงาน กระบวนการบริหารโครงการ และบทบาทหน้าที่ของทีมงาน

      ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์


  3. ได้รับแนวทางการบริหารงานในรูปแบบใหม่ๆ เทคนิคการใช้แนวคิดด้วยการพัฒนาอย่าง

      ต่อเนื่องไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และคล่องตัว

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

1,350.00 1,444.50 40.50

ค่าธรรมเนียมปกติ

1,500.00 1,605.00 45.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing