09:00 น. - 16:00 น.
24 พ.ค. 2565

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

"เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

 

         หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นหัวหน้างาน ของผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงานของตนเอง  ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิง จิตวิทยาการบริหาร  และรวมถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการกำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตามงานแบบมีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงานเพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

People Management & Working Plan for Manager

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

Key Contents

♟ หลักพื้นฐานรู้เขา-รู้เรา (หัวหน้างานรู้จักตนเองและรู้จักลูกน้อง)

         • การเข้าใจบุคลิกภาพ (Understanding Personality)
         • การเข้าใจหลักการจูงใจ (Motivating)
         • การเข้าใจหลักการเรียนรู้ (Learning)
         • การเข้าใจหลักการปรับพฤติกรรม (Understanding Behavioral Modification)
         • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
         • การใช้ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership)

♟ หลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน เพื่อเตรียมการวางแผน

         • การระบุวัตถุประสงค์ของงานในหน้าที่รับผิดชอบ (Job Objectives Identification)
         • การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
         • การระบุผลงานหลักของพนักงานรายบุคคล (Critical Success Factors Identification)
         • การวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย (Planning and Prioritizing)
         • การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลแบบ SMART (Personal Objective Setting)

♟ แนวทางการวางแผนบริหารคน

         • แผนการการกระจายงานและการเอื้ออำนาจ (Delegation and Empowerment)
         • แผนการควบคุมและการติดตามงาน (Following Up)

 

♟ เทคนิคการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน

         • การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
         • การประเมินสมรรถนะการทำงานเพื่อการพัฒนา (Assessing and Developing Competency)
         • วิธีการจัดการกับพนักงานประเภทต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การเพิ่มประสิทธิภาพงานสูงสุด
           (How to Manage People for High Performance)
         • การให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานเชิงบวกและเชิงลบ
           (Giving Positive and Negative Performance Feedback)
         • การให้คำแนะนำงานเพื่อปรับปรุงงานอย่างสร้างสรรค์
           (Constructive Suggestion for Performance Improvement)

♟ การกำหนดแผนการพัฒนาคน

         • แผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
         • ทักษะ รูปแบบ และ กระบวนการการให้คำปรึกษา (Counseling)
         • ทักษะ รูปแบบ การโค้ชงาน (Coaching)

Key Benefits

     1. เรียนรู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของ           คนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

     2. เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงาน             และการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด

     3. พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การสอน           งานที่ถูกต้องและได้ผล

     4. เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อ                     กำหนดผลตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงานของทีมเพื่อเร่งศักยภาพของ                ลูกน้องในทีม

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing