09:00 น. - 16:00 น.
16 มี.ค. 2566

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

"พิชิตเป้าหมาย ด้วยการขายแบบมืออาชีพ"

 

       ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต่าง ๆ มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง แข่งขันกันสูงขึ้น ด้วยจำนวนสินค้าและบริการที่มากขึ้นและลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย จากสถานการณ์รอบตัวที่เข้ามามีผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่ทำให้พฤติกรรมลูกค้าที่มีต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป
       หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักขายประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพ โดยเน้นให้เกิดทักษะและเทคนิค ที่ส่งเสริมให้ผู้ขายเข้าใจและใช้กลยุทธ์การขายโน้มน้าวจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของกระบวนการในการขาย วิเคราะห์วางแผนการขายให้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Sale Persona) ผ่าน 5 Advance Sale Steps to success ด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเปิดการขาย ค้นหาความต้องการให้ตรงใจ โน้มน้าวนำเสนอสินค้าและบริการ การขจัดข้อโต้แย้งในการขาย นำเข้าสู่การปิดการขายด้วยการตอกย้ำความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นหลังการขาย ที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ นี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการขาย และสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรยิ่งขึ้น

Advance Sale Skills: 7 Steps to Success

หลักสูตร : 7 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

Key Contents

Step 1: Sale Attitude & Customer Insight
    มุมมองและทัศนคติต่อการขาย ผ่านพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ขายอย่างไร ? ให้ตรงใจลูกค้า (Customer Centric Expectation)

          • มุมมองการขายเชิงบวก เพื่อสร้างยอดขายและสัมพันธ์
          • ลูกค้าของคุณคือใคร ? คาดหวังอย่างไรถึงพึงพอใจและตัดสินใจซื้อ
          • ความคาดหวังลูกค้ายุคใหม่ ต้องการซื้อสินค้าและใช้บริการ (5C Expectations)
          • เทคนิคการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่แตกต่างกันในการติดต่อซื้อสินค้า (Customer Generation)
          • เทคนิคการนำเสนอขายและสร้างสัมพันธ์ ให้ตรงกับพฤติกรรมลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่น (Customer Generation Difference :Product Service Difference)

♟ Step 2: Sale Persona Planner
    การวิเคราะห์เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมในการขาย ด้วย Sale Persona

          • การวิเคราะห์วางแผนการขายเพื่อสร้างยอดขายและสัมพันธ์
          • เทคนิคการวางแผนก่อนการขายด้วย Sale Persona Planner

Step 3: Relating Skills : Opening (การสร้างความสัมพันธ์เพื่อเปิดการขาย)
     “ถ้าคนขายไม่ใช่ คนซื้อไม่ชอบ ก็ไม่ซื้อ”
          • สร้างความไว้วางใจในช่วงเริ่มต้นของการติดต่อ การนัดหมาย และการเข้าพบลูกค้า
          • การสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ขาย (Trust)
          • บุคลิกภาพที่ดีของผู้ขายในการสร้างสัมพันธ์ทั้งท่าทาง คำพูด น้ำเสียงเชิงบวก (Sale Personality)

♟ Step 4: Discovering Skills (การวิเคราะห์ค้นหาความต้องการ)
    “ลูกค้าจ่ายเงินซื้อด้วยเหตุผลการซื้อของเขาเสมอ ค้นหาให้เจอ ก่อนนำเสนอสินค้า”

          • เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้า (Have: Want Analysis)
          • การตั้งคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าสู่การปิดการขายเป็นระยะ
          • การฟังเพื่อจับประเด็น การสรุปความเข้าใจเพื่อนำเสนอ

♟ Step 5: Advocating Skills (การนำเสนอโน้มน้าวใจด้วยคุณค่าสินค้าที่ตรงใจ)
    “ลูกค้าซื้อด้วยเหตุผลของเขา ไม่ใช่ของเรา นำเสนอโน้มน้าวด้วยคุณค่าบนเหตุผลของเขา เราถึงจะขายได้”

          • รู้คุณค่าที่ตรงความต้องการลูกค้า (Bring Benefit)
          • เทคนิคการนำเสนอคุณค่าสินค้าที่ตรงกับความต้องการ (Value Selling)
          • วิธีการนำเสนอแบบโน้มน้าวใจด้วย Benefit และคำพูดที่ตรงความต้องการ (PBF)

♟ Step 6: Handling Objection Skills (การตอบคำถาม ขจัดข้อโต้แย้งระหว่างการขาย)
     “ข้อโต้แย้ง ไม่ใช่ข้อโต้เถียง ตอบอย่างไร ให้ได้ใจ ได้ยอดขาย”
          • เข้าใจและเรียนรู้ถึงข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการขาย
          • วิธีการรับมือกับข้อโต้แย้งและตอบคำถามสร้างความมั่นใจ
          • จับสัญญาณการซื้อเพื่อทดลองปิดการขาย (Buying Signal)

♟ Step 7: Closing & Service for Supporting (การปิดการขาย สร้างความเชื่อมั่นหลังการขาย)
     หลังการขายถ้าไม่ประทับใจ ก็ซื้อหรือใช้ครั้งเดียว แล้วบอกต่อ”
          • เทคนิคการปิดการขาย ตอกย้ำเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการซื้อ (Closing Sale)
          • สร้างสัมพันธภาพก่อนจาก เพื่อเปิดโอกาสสู่การขายครั้งต่อไป
          • กระบวนการบริการหลังการขายที่สร้างความเชื่อมั่น และประทับใจ

Key Benefits

 

1. เพื่อให้เข้าใจถึงมุมมองและทัศนคติต่อการขาย ผ่านพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ายุคใหม่
    ที่เปลี่ยนแปลงไป ขายอย่างไร ? ให้ตรงใจลูกค้า (Customer Centric Expectation)

2. สามารถวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบันต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการ
    เพื่อวิเคราะห์วางแผนการขาย ปรับวิธีการนำเสนอขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
    อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เรียนรู้กระบวนการผ่านกลยุทธ์และเทคนิคการขายด้วย 5 Advance Sale Steps to
4. เข้าใจและฝึกใช้ทักษะการขายและสามารถนำแนวทางการขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพไป
    ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing