09:00 น. - 16:00 น.
16 มี.ค. 2566

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

"พิชิตเป้าหมาย ด้วยการขายแบบมืออาชีพ"

 

       ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต่าง ๆ มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง แข่งขันกันสูงขึ้น ด้วยจำนวนสินค้าและบริการที่มากขึ้นและลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย จากสถานการณ์รอบตัวที่เข้ามามีผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่ทำให้พฤติกรรมลูกค้าที่มีต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป
       หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักขายประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพ โดยเน้นให้เกิดทักษะและเทคนิค ที่ส่งเสริมให้ผู้ขายเข้าใจและใช้กลยุทธ์การขายโน้มน้าวจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของกระบวนการในการขาย วิเคราะห์วางแผนการขายให้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Sale Persona) ผ่าน 5 Advance Sale Steps to success ด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเปิดการขาย ค้นหาความต้องการให้ตรงใจ โน้มน้าวนำเสนอสินค้าและบริการ การขจัดข้อโต้แย้งในการขาย นำเข้าสู่การปิดการขายด้วยการตอกย้ำความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นหลังการขาย ที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ นี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการขาย และสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรยิ่งขึ้น

Advance Sale Skills: 5 Steps to Success

หลักสูตร : 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

Key Contents

♟ มุมมองและทัศนคติต่อการขาย ผ่านพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ขายอย่างไร ? ให้ตรงใจลูกค้า (Customer Centric Expectation)
          • ความสำคัญของการขายยุคใหม่ ที่ส่งผลต่อยอดขาย
          • ลูกค้าของคุณคือใคร ? ทำไมมีประสบการณ์ต่อการซื้อสินค้าที่เปลี่ยนไป
          • ความคาดหวังลูกค้ายุคใหม่ ต้องการซื้อสินค้าและใช้บริการ (5C) เพื่อปรับวิธีการขายที่ตรงใจ (Moment of Truth)

♟ วิเคราะห์เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่แตกต่างกันในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ (Customer Generation) และปรับเทคนิคการขายให้ตอบสนองความแตกต่างของพฤติกรรม
          • เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่แตกต่างกันในการติดต่อซื้อสินค้า (Customer Generation)
          • เทคนิคการนำเสนอขายและสร้างสัมพันธ์ ให้ตรงกับพฤติกรรมลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่น (Customer Generation Difference: Product Service Difference)

♟ การวิเคราะห์เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมในการขาย ด้วย Sale Persona
          • เทคนิคการวางแผนก่อนการขายด้วย Sale Persona Planner

♟ กลยุทธ์การขาย ผ่านกระบวนการและเทคนิคการขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพ 5 ขั้นตอน 5 Advance Sale Skills: Step to Success
          • Relating Skills : Opening (การสร้างความสัมพันธ์เพื่อเปิดการขาย)
             “ถ้าคนขายไม่ใช่ คนซื้อไม่ชอบ ก็ไม่ซื้อ”
              • สร้างความไว้วางใจในช่วงเริ่มต้นของการติดต่อ การนัดหมาย และการเข้าพบลูกค้า
              • การสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ขาย (Trust)
              • บุคลิกภาพที่ดีของผู้ขายในการสร้างสัมพันธ์ทั้งท่าทาง คำพูด น้ำเสียง (Sale Personality)

          • Customer Analysis Skills (การวิเคราะห์ค้นหาความต้องการให้ตรงใจ)
             “ลูกค้าจ่ายเงินด้วยเหตุผลการซื้อของเขา ถ้าเราไม่เข้าใจ ยังไงก็ขายไม่ได้”
              • เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้า (Have : Want Analysis)
              • การตั้งคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าสู่การปิดการขายเป็นระยะ
              • การฟังเพื่อจับประเด็น การสรุปความเข้าใจเพื่อนำเสนอ

          • Advocating Skills (การนำเสนอขายสินค้าด้วยคุณค่าที่ตรงใจ)
             “ลูกค้าซื้อด้วยเหตุผลของเขา ไม่ใช่ของเรา นำเสนอด้วยเหตุผลที่ตรงใจ ยังไงก็ขายได้”
              • รู้คุณค่าที่ตรงความต้องการลูกค้า (Bring Benefit)
              • เทคนิคการนำเสนอคุณค่าสินค้าที่ตรงกับความต้องการ (Value Selling)
              • วิธีการนำเสนอแบบโน้มน้าวใจด้วย Benefit และคำพูดที่ตรงความต้องการ (PBF)

          • Handling Objection Skills  (การขจัดข้อโต้แย้งระหว่างการขาย)
             “ข้อโต้แย้ง ไม่ใช่ข้อโต้เถียง ตอบอย่างไร ให้ได้ใจ ได้ยอดขาย”
              • เข้าใจและเรียนรู้ถึงข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการขาย
              • วิธีการรับมือกับข้อโต้แย้งและตอบคำถามสร้างความมั่นใจ
              • จับสัญญาณการซื้อเพื่อทดลองปิดการขาย (Buying Signal)
              • การปิดการขายตอกย้ำเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการซื้อ (Closing Sale)

          • Service for supporting (การสนับสนุนสร้างความมั่นใจเพื่อให้บริการ)
             “หลังการขายถ้าไม่ประทับใจ ก็ซื้อหรือใช้ครั้งเดียว แล้วบอกต่อ”
              • สร้างสัมพันธภาพก่อนจาก เพื่อเปิดโอกาสสู่การขายครั้งต่อไป
              • สนับสนุนการตัดสินใจซื้อเพื่อสร้างความมั่นใจ

Key Benefits

 

1. เพื่อให้เข้าใจถึงมุมมองและทัศนคติต่อการขาย ผ่านพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ายุคใหม่
    ที่เปลี่ยนแปลงไป ขายอย่างไร ? ให้ตรงใจลูกค้า (Customer Centric Expectation)

2. สามารถวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบันต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการ
    เพื่อวิเคราะห์วางแผนการขาย ปรับวิธีการนำเสนอขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
    อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เรียนรู้กระบวนการผ่านกลยุทธ์และเทคนิคการขายด้วย 5 Advance Sale Steps to
4. เข้าใจและฝึกใช้ทักษะการขายและสามารถนำแนวทางการขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพไป
    ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing