09:00 น. - 16:00 น.
16 ก.ค. 2567

** Registration 8.30 น. @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

 

 

“ เรียนรู้จิตวิทยาการบริหาร
จากนักจิตวิทยาระดับประเทศ 
เพื่อเข้าใจตนเองและทีมงาน
สู่การเป็นนักเจรจาต่อรอง
และผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิผล ”

  

         การทำงานร่วมกันเป็นทีม ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งได้อย่างแน่นอน สิ่งที่องค์กรและหัวหน้าทีมควรคำนึงถึงคือการแก้ไขและจัดการความขัดแย้งในทีมให้เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหา  หากหัวหน้าทีมที่มีทักษะในการไกล่เกลี่ย และสามารถแก้ไขความขัดแย้งในทีมงาน ย่อมส่งผลให้สามารถที่จะนำเอาความขัดแย้งนั้นๆ ไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ เกิดเป็นแรงจูงใจ และผลที่จะตามมาก็คือ ความร่วมมือกันระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

         หลักสูตรนี้ได้รวบรวมเอาเนื้อหา และทักษะที่จะทำให้หัวหน้างานทีมรวมถึงบุคคลในทีมสามารถนำทักษะต่างๆ ไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจ การสื่อสาร การไกล่เกลี่ย และการเจรจาต่อรองมานำเสนออย่างเป็นขั้นตอนโดยอาจมีการนำเอาเหตุการณ์จริง หรือเหตุการณ์จำลองมาปฏิบัติการในรูปแบบของ Workshop เพื่อความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม 

Psychology for Motivation Techniques and Conflict Resolution

หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหาร การสร้างแรงจูงใจ และการบริหารความขัดแย้งในทีมงาน

Key Contents

♟ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการทำงานเป็นทีม

♟ มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม

♟ การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและทีมงาน

♟ แนวคิด และหลักการของการจัดการกับความขัดแย้ง

♟ จิตวิทยาการไกล่เกลี่ย

♟ ทักษะที่จำเป็นในการไกล่เกลี่ย และการบริหารความขัดแย้ง

♟ การทำ Workshop ของเหตุการณ์สมมติในสถานการณ์ต่างๆ

Key Benefits

1. เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองที่มีผลต่อผู้อื่น

2. เพื่อเพิ่มความเข้าใจกระบวนการสื่อสารอย่างมีหลักจิตวิทยา
    และช่วยขจัดสิ่งที่ปิดกั้นการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงบุคคลในทีม

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวคิด และหลักการทางด้านการจัดการ
    กับความขัดแย้ง เพื่อพัฒนาทักษะในการเป็นนักเจรจาต่อรอง
    และผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ ทักษะการสร้างแรงจูงใจ
    และการไกล่เกลี่ย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
    ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

5. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และกับวิทยากร

6. เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ในการติดต่อสื่อสาร และทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ในทีม

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา