09:00 น. - 16:00 น.
10 ต.ค. 2566

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

 “หนึ่งในบทบาทที่สำคัญยิ่งของหัวหน้างานยุคใหม่

ที่ต้องสอนงานและประเมินงานทีมงานอยู่ตลอดเวลา

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน”

 

     ผู้บริหารหรือหัวหน้างานทั้งหลายจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การสอนงาน การสร้างบรรยากาศที่จะช่วยให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง ดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ ต้องถือเป็นความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสอนงานให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ในการทำงาน ตรงตามสมรรถนะการทำงานที่องค์กรคาดหวังไว้ และให้โอกาสพนักงานได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่ตนมีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
     ดังนั้น การพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับให้มีทักษะการสอนงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานแก่พนักงานอย่างถูกวิธีจึงมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการงานและบริหารจัดการคน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป
     ในหลักสูตรนี้ จะเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การฝึกทักษะ และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแก่หัวหน้างาน ในฐานะที่เป็นผู้บริหารซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาลูกน้อง โดยใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงาน (Performance Feedback) ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

Coaching & Performance Feedback for Supervisor

หลักสูตร : ทักษะการสอนงานและประเมินงานสำหรับหัวหน้างาน

Key Contents

 

♟ บทบาทหัวหน้างาน กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

       •  Coaching Principle: การสอนงาน เป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานอย่างได้ผล
       •  Coaching Mindset: กรอบความคิด/ทัศนคติ และความเชื่อของผู้สอน
       •  Coaching Competency: ความรู้ ทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่โค้ชจำเป็นต้องมี
       •  Coaching Analysis: วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จ/เป็นจุดแข็ง จะนำไปสู่การพัฒนา, วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการสอนงาน/เป็นจุดอ่อนจะนำไปสู่การแก้ไขป้องกัน
       •  Coaching Model: เตรียมความพร้อมในการสอนงาน จัดทำแผนการสอนงาน และประเมินผลการสอนงาน

♟ วัตถุประสงค์สำคัญของการประเมินผลงาน (ที่มักถูกมองข้าม)

♟  การระบุและสร้างตัวชี้วัดผลงานสำคัญของพนักงาน (Key Result Area and Key Performance Indicator KRA & KPI) เพื่อสร้างคุณค่าต่อการประเมินผลงาน

 

♟  การให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

♟  เทคนิคสนับสนุนการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงาน

♟  เทคนิคการชมเชย, เทคนิคการให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์, เทคนิคการใช้คำถาม

♟  กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 5 ขั้นตอน

                    •  1. ขั้นเตรียมการ
                    •  2. ขั้นเริ่มสนทนา
                    •  3. ขั้นแจ้งผลการปฏิบัติงาน
                    •  4. ขั้นจบการแจ้งผลการปฏิบัติงาน
                    •  5. ขั้นติดตามความคืบหน้า

♟ ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวังในการสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ การทำงานแก่พนักงาน

Key Benefits

1. เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคงานจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง หรือจากหัวหน้างานไปสู่ทีมงาน

2. เพื่อให้เกิดกระบวนการ Copy คนเก่งขององค์กรหรือบุคคลต้นแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององค์กร

3. เพื่อให้การสอนงานเป็นไปอย่างถูกหลักและมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงศิลปะการเป็นหัวหน้างานและจิตวิทยาในการสอนงาน

4. เพื่อสามารถกำหนดประเด็นที่ควรนำมาใช้ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสมซึ่งเกี่ยวกับเป้าหมายการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน และ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing