09:00 น. - 16:00 น.
3 พ.ย. 2566

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

 สร้างกลยุทธ์และแผนการตลาด

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงพร้อมแนวทางประเมิน

และแผนปฏิบัติการที่ได้ผลจริง

  

      หลักสูตรที่ทำให้ท่านได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์แตกต่าง และโดดเด่นเหนือคู่แข่ง รวมไปถึงการปรับแผนเพื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการวัดประเมินผลทางการตลาดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนในรอบถัดไป เปิดมุมมองและกรณีศึกษาแนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจในยุคนี้ ซึ่งท่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดของท่านได้จริง

Strategic Marketing Planning

หลักสูตร : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

Key Contents

 

♟ การวิเคราะห์แนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ 
♟ ความสำคัญของการวางแผนการตลาด และองค์ประกอบของแผนงานการตลาด
♟ การวิเคราะห์ทางการตลาด: วิเคราะห์อย่างไรให้รู้แจ้งเห็นจริง

       •  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
       •  การวิเคราะห์ลูกค้า
       •  การวิเคราะห์คู่แข่ง
       •  การวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค (SWOT Analysis)

♟ Workshop: การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ (Opportunity Canvas)

♟ กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การเลือกลูกค้าเป้าหมาย

♟ การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดทางการตลาด งบประมาณทางการตลาด

♟ Workshop การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดทางการตลาด

♟ การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และทางเลือกเชิงกลยุทธ์พร้อมตัวอย่าง และกรณีศึกษา

       •  Product Mix and Brand Strategies
       •  Pricing Strategies
       •  Design Customer Touch Points & O2O Marketing
       •  Data and Personalized Marketing

♟ Workshop: การกำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์

♟ การพัฒนาแผนปฏิบัติการทางการตลาด

♟ การประเมินผล และการปรับแผนแบบ Agile

♟ Workshop: การเขียนแผนปฏิบัติการทางการตลาด

Key Benefits

  1. จัดทำแผนการตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น การตั้งเป้าหมาย การกำหนดงบประมาณ
  1. มองเห็นแนวทางทางสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์
  1. รู้จักวิธีการวัดประเมินผลทางการตลาด และการนำไปปรับปรุงแผนในรอบถัดไป

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing