09:00 น. - 16:00 น.
28 พ.ย. 2566

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)


 'การเงิน ไม่ใช่เรื่องยาก'

เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้
แบบฉบับเข้าใจง่าย สำหรับผู้บริหารที่
ไม่ได้
อยู่ในสายการเงิน สู่นักการเงินมือโปร! 

 

          ในยุคที่การทำธุรกิจการค้าเป็นไปอย่างไร้ซึ่งพรมแดน การเคลื่อนไหวของเงินทุนเป็นไปอย่างอิสระเสรี การแข่งขันที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น "ไม่เพียงแต่ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น หากยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการเงินเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และพัฒนาให้ธุรกิจของตนมีความยั่งยืนอย่างถาวรด้วย"

          หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สายการเงิน ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน เพื่อพัฒนาการบริหารทางการเงิน สามารถมีหลักในการวางแผนเพื่อกำหนดงบประมาณประจำปีของฝ่ายตนเองได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการบริหารเงินในโครงการลงทุนต่าง ๆ สามารถประเมินความเสี่ยง ประเมินโครงการลงทุนว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินมากน้อยเพียงไร สามารถดำเนินโครงการต่อได้หรือไม่ และสามารถบริหารรายรับ รายจ่าย กำไร ต้นทุนของฝ่ายตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Finance for Non-Financial Manager: Financial Analysis and Financial Feasibility

หลักสูตร : การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน

Key Contents

♟ บทบาทของผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน ในมิติต่าง ๆ ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้

♟ การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Financial Analysis for Decision Making)

         • ทำความเข้าใจกิจกรรมทางธุรกิจ และงบการเงินพื้นฐาน
         • การประเมินสภาพคล่องของธุรกิจ
         • การประเมินความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ
         • การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน
         • การบริหารงบประมาณของฝ่าย

♟ การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุน (Financial Feasibility)

         • แนวคิดการประเมินโครงการลงทุน
         • เครื่องมือการวิเคราะห์ และเกณฑ์การตัดสินใจ
         • การประมาณการตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการลงทุน

Key Benefits

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน รวมถึงบริหารงบประมาณของฝ่ายตนเอง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุนต่าง ๆ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing