09:00 น. - 16:00 น.
14 พ.ย. 2566

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

" การเขียนแผน เพื่อจัดทำรายงานด้าน HR
ผ่านมุมมองจาก Professional HR "

          เป็นที่ยอมรับกันว่า ความสำเร็จของธุรกิจนั้น ย่อมต้องมาจากการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรให้คุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในทรัพยากรนั้นก็คือ ประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร
          Professional HR หลาย ๆ ท่านอยู่ในช่วงการปรับตัวให้เป็น Business Partner ขององค์กร นอกเหนือจากมุมมอง แนวคิดต่าง ๆ ของ Business Partner แล้ว ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ย่อมต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่สามารถสะท้อน ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่าง ๆ แนวคิด ผ่านรูปแบบรายงานต่าง ๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร ในมิติต่าง ๆ เช่น มิติเกี่ยวกับ Performance, มิติเกี่ยวกับ Cost, มิติเกี่ยวกับ Quality, มิติเกี่ยวกับ Engagement
          ดังนั้นผู้บริหารทุกหน่วยงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับรู้ ตรวจสอบและติดตาม (monitor) HR reports, KPIs, เช่น Turnover Rate, Talent Matrix, Engagement Rating เพื่อการตัดสินที่สำคัญทางธุรกิจ

HR Reports as a Tool to Optimize Business Performance

หลักสูตร : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

Key Contents

 

♟ อะไรคือการจัดทำ HR Dashboard และ HR Report แบบมืออาชีพ

 

♟ เขียนรายงานด้าน HR อย่างไรให้สมกับเป็น Business Partner

 

♟ การจัดเตรียมและบริหารข้อมูล HR ที่ดี ก่อนจะนำไปสู่การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน

 

♟ โครงร่าง และการจัดทำ HR Reports อย่างเป็นขั้นตอน

 

♟ 7 HR Metrics / Reports ที่สำคัญทางธุรกิจและคน HR ต้องรู้ พร้อม วิธีการคำนวณ

 

♟ การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน HR (HR Analytics) ผ่านมุมมองในมิติต่าง ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างสูงสุด

 

♟ ปัญหาและอุปสรรค คำแนะนำในการนำเสนอรายงานด้าน HR ที่ดี

Key Benefits

 

  1. เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Reports ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกับองค์กรและบุคลากร
  2. สามารถวิเคราะห์สุขภาพขององค์กร และสัญญานเตือนภัยต่าง ๆ ได้ที่ HR ควรสังเกตเห็น
  3. เข้าใจรูปแบบ โครงสร้างต่าง ๆ และขั้นตอนการจัดทำ HR Reports ที่ดี
  4. ผู้อบรมสามารถสร้าง HR Reports ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร ได้ในมิติต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการวางแผนงานได้จริง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing