09:00 น. - 16:00 น.
8 ธ.ค. 2566

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

"ออกแบบ Process Mapping
กลไกที่ช่วยสร้างกระบวนการทำงาน
สู่ผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพ"

         

          ในการดำเนินธุรกิจนั้น ต้นทุนในเรื่องของเวลา วัตถุดิบ การผลิต หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการขนส่ง หรือทางด้านอื่นๆ ก็สำคัญกับธุรกิจมากเช่นกัน ถ้าหากไม่บริหารหรือควบคุมการใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมให้ดี ก็จะทำให้ก่อเกิดความเสียหายกับองค์กรได้ หากแต่บริหารและควบคุมให้ก่อเกิดประสิทธิภาพก็จะเป็นส่วนสำคัญที่นำมาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจได้ ซึ่งการเขียนแผนผังขั้นตอนการทำงาน (Process Mapping) จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพที่แท้จริงอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการหาจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้ธุรกิจดีขึ้นอีกด้วย
         

          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานสายการผลิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนกระบวนการทำงาน ที่ต้องการเสริมสร้างแนวคิดการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ การพัฒนาการไหลของงาน และวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

Process Mapping : How to Create Work Flow and Work Improvement

หลักสูตร : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

Key Contents

♟ ความหมายของกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ

   (Process Definition and Process Mapping)

          ท่านจะได้เรียนรู้การบริหารกระบวนการ การเขียนกระบวนการ การตอบสนองต่อประเด็นปัญหาวิกฤตเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าโดยวิธีการจัดกลุ่มความต้องการตามประชากร แต่ละ Gen

 การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า

   (Flow of Work and Value Stream)

          ท่านจะได้รับแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการด้วยเครื่องมือในการทำ Process Mapping ไม่ว่าจะเป็นแผนผังการไหล (Flow diagram) ซึ่งประกอบด้วย แผนผังการไหลของขั้นตอนการทำงาน (Process flow diagram or work flow diagram) แผนผังการไหลของลูกค้า (Customer flow diagram) ที่จะทำให้สร้างคุณค่าแก่งาน

 การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ

   (Waste Identification and Waste Elimination)

          ท่านจะได้เทคนิคการหาความสูญเปล่า (Wastes) 7 ประการผ่านแนวคิด นิยามของความสูญเปล่า ประโยชน์ของความสูญเปล่าที่มีผลต่อการทำงาน เพื่อลดการสูญเสีย ขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ

 

 

 การพัฒนาการไหลของงานและกระบวนงาน โดยการหาข้อจำกัด (Constrain) ของระบบ

   และการขจัดข้อจำกัดให้หมดไปอย่างถาวร (Flow & Process Improvement

   and Constrain Reduction)

          ท่านจะเข้าใจหลักการหาข้อจำกัดของกระบวนการในเวลาที่นานสุดหรือเวลาที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

 การสร้างให้ระบบและกระบวนการสามารถเสร็จสิ้นในเวลาเลขเดี่ยวเพื่อให้ระบบเกิด

   ความกระชับ(Single Minute Exchange of Customer (SMEC)  

          ท่านจะได้รับเทคนิคการจัดการกระบวนการด้วยการบริหารต้นทุนในธุรกิจ การมองมูลค่า การคำนวณความคุ้มค่า การสร้างระบบ การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการเพื่อให้ Outcome มีประสิทธิผลสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว

 Workshop การฝึกปฏิบัติการในการหากระบวนการสร้างคุณค่าและการทำให้เกิดการไหลอย่าง

   ต่อเนื่อง

Key Benefits

       

       1. เรียนรู้แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการกระบวนการ รวมถึงการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

       2. เข้าใจถึงการบริหารกระบวนการสร้าง Process Mapping เพื่อสร้างการไหลของงาน หาความ

           สูญเปล่ารวมถึงขจัดความสูญเปล่าได้อย่างเหมาะสม

       3. สามารถพัฒนากระบวนการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ

           เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ

       4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือต่างๆมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงาน

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing