09:00 น. - 16:00 น.
18 ต.ค. 2566

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

"เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าเรา

ด้วยการยกระดับการบริการแบบเหนือชั้น"

           ปัจจุบันนี้ทุกธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทั้งด้านสินค้าและการบริการ เราได้เข้าสู่ยุคที่ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่งมอบสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ หลายองค์กรได้พยายามนำกลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้เพื่อต้องการเป็นผู้นำในตลาดการบริการ มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น นำ AI มาช่วยทั้งในส่วนงานบริการและระบบงานต่าง ๆ คาดหวังว่าจะสามารถก้าวนำคู่แข่งและสร้างความได้เปรียบในธุรกิจ

           จะดีไหมหากเรามาค้นหาความต้องการของลูกค้า และ คุณค่าที่องค์กรมีเพื่อสร้างมาตรฐานในการบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า ผ่านการยกระดับมาตรฐานและการจัดการงานด้านการบริการที่เหนือคู่แข่ง

           หลักสูตรนี้จะทำให้ท่าน เห็นความสำคัญของกระบวนการให้บริการ เสริมสร้างแนวคิดและทัศนคติในงานบริการที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร เรียนรู้การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และออกแบบกระบวนการบริการ แผนบริการ สร้างมาตรฐานในการบริการที่สะท้อนจากพฤติกรรมภายในของลูกค้า เพื่อนำไปยกระดับประสิทธิภาพงานบริการให้เกิดเป็นนวัตกรรมการบริการที่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและซื้อซ้ำที่เหนือคู่แข่ง

Uplift Service Standard & Management

หลักสูตร : แนวทางการยกระดับมาตรฐานและการจัดการงานด้านการบริการ

Key Contents

 

Module 1 : Introduction to Service Excellence

• การทำความเข้าใจความสำคัญของ Service Excellence

• ประโยชน์ของการสร้าง Service Excellence ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า

  และความสำเร็จของธุรกิจ

• การวางพื้นฐานของการสร้างวัฒนธรรม สำหรับการบริการที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

Module 2: Identifying Customer Needs and Expectations

• วิเคราะห์ว่าลูกค้าเราคือใคร

• วิเคราะห์ Feedback ของลูกค้า และแยกให้ออกระหว่าง Customer Needs

  และ Customer Expectation

• สร้าง Customer Personas และ แยกความแตกต่างของลูกค้าแต่ละประเภท

  (Customer Segmentation)

Module 3: Defining Service Objectives and Metrics

• การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริการให้ชัดเจนเพื่อสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า

• การกำหนด KPIs เพื่อวัดประสิทธิผลของการบริการ

• การวิเคราะห์การบริการเปรียบเทียบ จุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจ

                  

 

Module 4: Designing Service Standards and Processes Service Excellence

• การสร้าง Service Standard เพื่อสะท้อนกับความต้องการของลูกค้า และ คุณค่าที่องค์กรมี

  โดยการหา Pain point บนเครื่องมือ Customer Journey Mapping

• ออกแบบกระบวนการ รายละเอียดและแผนการบริการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย

• ออกแบบกระบวนการบริการให้เข้าถึงผู้รับบริการ “ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน”

• Omotenashi หลักการสร้างงานบริการแบบญี่ปุ่น

Module 5 : Handling Difficult Situations and Complaints

• วิธีการบริหารและแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนอุปสรรคของประสบการณ์เชิงลบ

  เป็นโอกาสในการสร้างประสบการณ์เชิงบวก

• Empathy Listening is Key Success Factor

• การสื่อสารตรงใจ ลดความเข้าใจผิดและร้องเรียน

                  

Key Benefits

 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของกระบวนการให้บริการ

2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและทัศนคติในงานบริการที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร

3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และสร้างมาตรฐานในการบริการจากพฤติกรรมลูกค้า

4. เพื่อให้เข้าใจในการสร้างงานบริการโดยนำเสนอในเชิงจุดร่วมกันระหว่างองค์กรผู้ให้บริการและลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและซื้อซ้ำ

5. เพื่อนำไปยกระดับประสิทธิภาพงานบริการให้เกิดเป็นนวัตกรรมการบริการที่เหนือคู่แข่งสนใจให้ลูกค้าเกิดความอยากต่อสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing