09:00 น. - 16:00 น.
26 ต.ค. 2566

** Registration 8.30 น. @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

 

" เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และทำวิจัยธุรกิจ

สู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไร "

       การดำเนินธุรกิจในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง  ผู้ทำธุรกิจจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องข้อมูล หลักสูตรแนวทางการทำวิจัยธุรกิจ : เครื่องมือและการวิเคราะห์ เป็นหลักสูตรอบรมเร่งรัด ใช้เวลาเรียนและฝึกฝนทักษะการทำวิจัยโดยการทำ Workshop เพียง  1  วัน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ พนักงานในทุกสายงาน และผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้ภาพรวมของการทำวิจัยธุรกิจ  ต้องการหาคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน เช่น การค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้า ทัศนคติ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ การค้นหาตำแหน่งแบรนด์ ประสิทธิภาพการทำโฆษณาและแคมเปญการตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อยอดขายและกำไร ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของพนักงานต่อภาวะผู้นำ  ปัญหาการสื่อสารภายในบริษัท ฯลฯ

       คำถามต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องมีคำตอบโดยมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้  เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร  เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการทำวิจัยอย่างมีระบบ  สามารถกำหนดปัญหาทางธุรกิจที่ถูกต้อง  ทราบแนวทางการทำวิจัยธุรกิจทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ฝึกฝนทักษะและแนวคิดการทำวิจัยธุรกิจสำหรับบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

Business Research : Tools & Analysis

หลักสูตร : แนวทางการทำวิจัยธุรกิจ : เครื่องมือและการวิเคราะห์ @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

Key Contents

 

♟ Business Research Essentials เผยโจทย์ลับวิเคราะห์แนวทางวิจัยธุรกิจ
          ท่านจะได้เรียนรู้โลกของการวิจัยทางธุรกิจ ความสำคัญของงานวิจัยทางธุรกิจ การกำหนดปัญหาของการทำวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เข้าใจขั้นตอนระเบียบการวิจัย รวมถึงการเลือกใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้อย่างเหมาะสม
                    - การกำหนดปัญหาของการทำวิจัยที่ถูกต้อง
                    - เริ่มต้นกรอบแนวคิดการวิจัยและระเบียบการวิจัยที่เหมาะสม
                    - ขั้นตอนระเบียบการวิจัย
                    - ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ

 

 

♟ When and How to Use Research Methods วางแผนการใช้เทคนิคการวิจัยการตลาดที่เหมาะสม
          ท่านจะทราบถึงเทคนิคต่างๆในการวิจัยทางการตลาด ข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคแต่ละประเภท การใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม การเป็นผู้นำสนทนาที่ดี เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ได้ประสิทธิผล
                    - เทคนิคต่าง ๆ ข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคแต่ละประเภท
                    - Focus Group Technic
                    - In-depth Interview Technic

♟ Data Analysis Key Concepts สู่ผลลัพธ์สุดท้ายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
          ท่านจะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และตอบปัญหาที่กำหนดได้ สามารถเขียนกรอบงานวิจัย วัดคุณภาพการวิจัยทางธุรกิจ รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัยให้ตอบโจทย์หัวข้อ
                    - Research Framework
                    - Quality of Marketing Research
                    - Writing Research Report

 

 

♟ Workshop to Practice Research Skill
          ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการทำวิจัย  โดยมีอาจารย์ให้คำแนะนำตลอดการทำ Workshop

Key Benefits

 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในปัญหาของโลกธุรกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตลาดเป้าหมาย เทคโนโลยี และสภาวะการแข่งขัน

2. เพื่อให้เข้าใจความหมายของการวิจัยธุรกิจ ความสำคัญ ประเภทของงานวิจัยแบบต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณ จุดแข็งและจุดอ่อนของงานวิจัยทั้งสองแบบ การเลือกใช้งานวิจัยให้เหมาะสมกับปัญหาของธุรกิจและข้อจำกัดต่าง ๆ

3. เพื่อให้เข้าใจระเบียบวิธีวิจัย วิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

4. เพื่อฝึกทักษะการทำวิจัยของผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาสู่การวางแผนทำวิจัยให้ตรงกับปัญหาของธุรกิจ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา