09:00 น. - 16:00 น.
15 ก.พ. 2567

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

 

" ทบทวนทั้งแผนและปรับกลยุทธ์ HR ใหม่
รับความท้าท้ายในโลกที่ไม่แน่นอน "

         

         ในปัจจุบัน HR ต้องเข้าใจผลกระทบจากความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความไม่ชัดเจน (Ambiguity) ของโลกยุคใหม่ หรือ VUCA World ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อหุ่นยนต์ และ AI รวมถึง IoT เข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรม ตลอดจนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ส่งผลให้การ Upskills และ การ Reskills มีความจำเป็นในโลกยุคใหม่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการบริหารพนักงานชั่วคราว (Casual Staff) ที่จะมีความสำคัญมากยิ่งขี้นอีกด้วย
         

      ทั้งนี้ สิ่งแวดล้อม ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นสำคัญในสภาวะปัจจุบัน เนื่องจากการบริหาร ESG (Environment, Social and Good Governance) มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน โดยจะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล นอกจากนี้ HR ยังต้องให้ความสำคัญกับกฏหมายสิ่งแวดล้อม Carbon Credit และการบริหารข้อมูลส่วนบุคคล PDPA อีกด้วย เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

HR Strategy and Planning

หลักสูตร : การกำหนดกลยุทธ์และทำแผนด้าน HR

Key Contents

 

♟HR Transformation towards ‘being strategic partner’

♟การทำแผน HR ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร (Alignment with business strategy)

♟การวางแผนอัตรากำลัง (HR planning),  Recruitment, Succession plan ยุคใหม่

♟กลยุทธ์การพัฒนาคน Learning and development – upskills and reskills

♟แผนและกลยุทธ์การสร้างความผูกพันธ์ (Engagement) กับคน Gen z – Gen BB

♟กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Modern Performance appraisal) เมื่อ KPIs ถูกท้าทายด้วย OKRs

♟สรุปข้อคิดที่ HR ยุคใหม่ต้องทบทวน เมื่อต้องปรับแผนด้าน HR ในปัจจุบัน

Key Benefits

 

  1. ทราบถึงความท้าทายใหม่ที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  2. เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและเติบโตขององค์กร เช่น VUCA World, Agile workforce, ESG, PDPA etc.
  3. เข้าใจกระบวนการ HR Transformation
  4. ผู้อบรมทราบประเด็นสำคัญ ที่ในแผนและกลยุทธ์สำหรับ HR ยุคใหม่ ต้องปรับเปลี่ยนไป
  5. ผู้อบรมสามารถถอดบทเรียนจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ในการทบทวนปรับกลยุทธ์และแผนด้าน HR

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing