09:00 น. - 16:00 น.
6 มี.ค. 2567

** Registration 8.30 น. @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

 

" How to Propose
Winning Deal "

          การนำเสนองานให้ได้งานและลุล่วงตามเป้าหมายนั้น การมีเทคนิคการพูดหรือการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ
          ทักษะการบริหารจัดการสถานการณ์และการสื่อสารในห้วงเวลาที่นำเสนอถือเป็นปราการด่านสำคัญที่ผู้นำเสนอต้องฟันฝ่าไปให้ได้ เพื่อส่งให้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการนำเสนอเดินทางไปยังผู้รับสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดการภาษากายและบุคลิกภาพในการสื่อสารขณะนำเสนอจึงถือเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่ผู้นำเสนอควรได้มีความรู้ เเละฝึกฝนตนเองให้ชำนาญ มีรูปแบบการสื่อสารบุคลิกภาพที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สำหรับกลุ่มผู้ฟังเหล่านั้น
          สำคัญกว่านั้นคือ "การ Pitch งานอย่างมีกลยุทธ์" ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ ความต้องการของลูกค้า กลยุทธ์ของคู่แข่ง รวมถึงการเรียงลำดับของการนำเสนอแล้วทำการสื่อสารออกไปอย่างมีชั้นเชิง ด้วยหลักจิตวิทยาที่จะโน้มน้าวใจลูกค้าให้เกิดความคล้อยตามเชื่อมั่น และ อนุมัติงานที่นำเสนอในที่สุด ดังนั้น หลักสูตร "หลักการเสนองาน เพื่อให้ได้งาน (Power Pitch)" นี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องขายโครงการ หรือนำเสนองาน Idea แก่ลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวการนัดหมาย การวิเคราะห์ การเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นลำดับ และทักษะในการนำเสนอ เพื่อสร้างภาพมุมมองทางความคิดของเราให้ลูกค้ามีความสนใจ เชื่อมั่น จนกระทั้งนำไปสู่การยอมรับโดยการอนุมัติในที่สุด

Power Pitch Power Presentation

หลักสูตร : การนำเสนองานเพื่อให้ได้งาน @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

Key Contents

 

1. กุญแจสู่ความสำเร็จในการเสนองานให้ได้งาน (The Key To Successful Pitching)
2. ปรับมุมมองใหม่ระหว่าง Pitching VS Presentation
3. ขั้นตอนการ Pitch งาน (Pitching Process)
          • การหาความต้องการของลูกค้า (Customer Needs)
          • การออกแบบกลยุทธ์การนำเสนอ (Design Presentation Strategy)
          • การนัดหมาย (Approach) และการเตรียมตัวก่อนนัดหมาย (Preparation)
          • การจับสัญญาณจากผู้ฟังเพื่อประเมินสถานการณ์ (Define the Situation)

4. การนำเสนอสารอย่างมืออาชีพ (Professional Message Delivery)
5. เทคนิคการโน้มน้าวใจ (Convincing)
6. การประเมินประสิทธิภาพในการนำเสนอ (Presentation Analysis)
7. เทคนิคการรับมือกับคำถามอย่างมืออาชีพ (Handing Questions)
8. วิธีการสรุป และปิดการ Pitch งาน (Pitching Conclusion)

Key Benefits

   

     1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เข้าใจกระบวนการและองค์ประกอบ ที่สำคัญของการขายงาน

 

     2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เข้าใจควาแตกต่างในกลยุทธ์ การ Pitch งานกับการนำเสนอ

         งาน Presentation ทั่วไป

 

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เข้าใจบุคลิกของผู้ฟังและมีบุคลิก การนำเสนอที่หลากหลาย

         และน่าสนใจ

 

     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคในการใช้คำถาม - การตอบ การโน้มน้าวใจ

         การให้คำปรึกษา รวมถึงการแสดงออก ด้วยอวัจนภาษาที่เหมาะสม

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา