09:00 น. - 16:00 น.
7 มิ.ย. 2567

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

"เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบของ NASA"

          ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้น ซํ้าอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึก หรือใช้อารมณ์ ทำให้การแก้ไขไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตาม เป้าหมายได้ หลักสูตร วิธีคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ นี้จึงมุ่งเน้นให้ ได้ทราบวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 5 ขั้นตอน อีกทั้งได้ทดลอง ฝึกใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเทคนิค และแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของตน และองค์กรอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

 

 

 

Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

หลักสูตร : วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ

Key Contents

♟ ความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ไขและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  
♟ ความหมายของคำว่า “ปัญหา”   
♟ กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ             

        • การวิเคราะห์ปัญหา
             - เครื่องมือการหาปัญหา
             - เครื่องมือการเลือกและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
             - การกำหนดปัญหาที่ถูกต้อง (Statement of Problem)

        • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
             - การประเมินผลกระทบของปัญหา 3 มิติของปัญหา

        • การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
             - หลักการหาข้อมูลแบบ 3 GEN : Genba, Genbutsu, Genjitsu
             - การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้หลักผังก้างปลา

        • การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
             - การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยหลัก Brain Storming
             - การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล
             - การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำโดยหลัก Poka Yoke

        • การติดตามผลและประเมินผล

♟ เทคนิค SOLUTION การประชุมและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย 6 มุมมอง
♟ กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA   

        • การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ
        • การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ในการตัดสินใจ

♟ กิจกรรมฝึกแก้ไขปัญหาโดยประเด็นจริงขององค์กร
♟ กิจกรรมกลุ่ม ประยุกต์เทคนิค SOLUTION กับงานจริง

 

Key Benefits

  1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการยอมรับปัญหา และกระบวนการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  

  2. ฝึกใช้งานขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  

  3. ฝึกใช้เครื่องมือที่น่าสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  

  4. พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ คิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเพื่อได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจของคน

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing