09:00 น. - 16:00 น.
19 ธ.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

"สร้าง OKRs อย่างไร?
ให้การประเมินผล
ออกมามีประสิทธิภาพ"

OKRs & Performance Management for Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรม : OKRs และการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน

Key Contents

 

 

 

          บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างาน นั่นก็คือ "การกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรมุ่งหวัง และการกำกับผลปฏิบัติการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนงานที่ตั้งไว้" อาจมาจากวิสัยทัศน์จนถึงแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) รวมถึงแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ของแต่ละส่วนงาน ซึ่งปัจจุบันหลากหลายองค์กรต่างให้ความสนใจกับ OKRs (Objective and Key Results) เครื่องมือใหม่ที่องค์กรต่างๆ เริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น ดังนั้น การสร้าง OKRs ที่สามารถสร้างตัวชี้วัดได้ชัดเจนเพื่อผลการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องที่หัวหน้างานต้องรู้ เพื่อกำหนด OKRs ให้ได้สอดคล้องกับแผนงานและกระบวนการทำงาน (Business Process) ของส่วนงานตน ในหลักสูตร "OKRs และการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน" นี้ จึงว่าด้วยเรื่องการกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเพื่อการประเมินผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรมุ่งหวังไว้

 

 

 1. บทบาทของหัวหน้างานต่อการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 2. ความสำคัญและประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมายการทำงาน
 3. OKR คืออะไร ทำไมถึงนิยมใช้ในปัจจุบัน 
 4. ความแตกต่างของ KPI กับ OKR คืออะไร 
 5. องค์กรควรเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนเริ่มใช้ OKR 
 6. ความแตกต่างระหว่าง Purpose Goal และ Objectives 
 7. การจัดการเชิงกลยุทธ์ต้องมีการวัดผลแบบ OKR หรือไม่ 
 8. การกำหนดเป้าหมายโดยใช้หลัก S.M.A.R.T. KPI & F.A.S.T. ACTION ทำอย่างไร 
 9. ถ้าจะให้การวัดผลประสบความสำเร็จ Mindset ของพนักงานต้องปรับอย่างไร 
 10. การประเมินแบบสมดุล (Balance Score Card) โดยใช้ KPI จะเลิกใช้ไปจริงหรือ 
 11. ควรผูกผลตอบแทนของพนักงานกับ OKR หรือ KPI หรือไม่ 
 12. แนวทางการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

Key Benefits

 

1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและเข้าใจแนวคิดของ OKRs ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
2. เพื่อให้ทราบหลักการและขั้นตอนในการสร้าง OKRs อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและการทำงานของหน่วยงาน
3. สามารถนำ OKRs ไปประยุกต์ใช้กับการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)