09:00 น. - 16:00 น.
27 พ.ย. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" Facilitator คือ ใคร?
อะไร? คือบทบาทของ Facilitator
เป้าหมายการทำหน้าที่ของ Facilitator คืออะไร?
และคุณลักษณะของ Facilitator ที่ดีต้องเป็นอย่างไร?
พบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้เท่านั้น..
 "

 

          Facilitator คำนี้ในปัจจุบันมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานของทุกฝ่ายหรือทุกหน่วยงาน ในการสร้างทีมงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Facilitator นั้นเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์ เป็นโค้ชคอยชี้แนะ และสะท้อนกลับ (Feedback) รวมถึงเป็นผู้ให้กำลังใจในการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้วิเคราะห์ สรุปประเด็น ติดตามเชื่อมโยงสู่สิ่งใหม่ๆ สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางความคิด เป็นผู้รับผิดชอบต่อความสำเร็จของกระบวนการการทำงาน รวมถึงเป็นผู้คุมกฎระเบียบ และความพร้อมของทีมงาน ตลอดจนนำความคิดที่มีค่าจากทีมงานออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปสู่การยอมรับในข้อตกลงร่วมกันของทีม ดังนั้น หลักสูตรนี้ Effective Facilitator Skills จึงถูกสร้างขึ้นมา เพื่อสร้าง Facilitator ที่ดีและต้องมี Facilitation Skill เพราะเป็นทักษะที่ต้องใช้ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน

Effective Facilitator Skills

หลักสูตรฝึกอบรม : พัฒนาทักษะการเป็น Facilitator

Key Contents

1. เป้าหมายและบทบาทของ Facilitator
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงเป้าหมายและบทบาทที่แท้จริงของ Facilitator เพื่อทำให้กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันเข้าใจมุมมองและความคิดเห็นของกันและกันได้ง่ายยิ่งขึ้น
          • ทำไมต้องมี Facilitator องค์กรของคุณกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หรือเปล่า?
          • Facilitator ช่วยเพิ่มประสิทธิผลได้อย่างไร
          • ใครบ้างต้องมีทักษะการเป็น Facilitator และเพราะอะไร
          • บทบาทสำคัญของ Facilitator

2. คุณลักษณะและทักษะของ Facilitator ที่ดี
          ท่านจะได้ทำความเข้าใจถึงคุณลักษณะของ Facilitator ที่ดีในแต่ละประเภทเป็นอย่างไร ทำเข้าความใจลักษณะของกลุ่มสถานการณ์แต่ละขั้นตอน รวมถึงการกระบวนการพัฒนาของกลุ่มบทบาท Facilitator ซึ่งมีข้อพึงระวังในแต่ละขั้นตอน
          • คุณลักษณะของ Facilitator ในแต่ละประเภท
          • การทำความเข้าใจลักษณะของกลุ่ม
          • กระบวนการพัฒนาของกลุ่ม

3. เทคนิคและเครื่องมือในการเป็น Facilitator ที่มีประสิทธิผล
          ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการเป็น Facilitator ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อหา แนวความคิดใหม่ๆ หรือหาแนวทางการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการ Brainstorm, Response round, Subgroup, Force field analysis ให้มีประสิทธิผล
          • การสร้างความน่าเชื่อถือ
          • พฤติกรรมที่ Facilitator ควรทำ
          • รูปแบบและตัวอย่างคำพูดที่ Facilitator ควรพูด
          • การบริหารความขัดแย้งเพื่อระดมและสร้างสรรค์ความคิด

4. การหาข้อสรุป
          ในฐานะ Facilitator เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ในการพูดคุยหาข้อคิดเห็นแล้วหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการหาข้อสรุป โดยการหาข้อสรุปนั่นส่วนใหญ่ล้วนมาจากการสรุปกิจกรรมที่ทำร่วมกัน การสรุปวัตถุประสงค์ของการจัดงานและการสรุปการบรรลุวัตถุประสงค์รายบุคคล
          • การสร้างเครื่องมือเพื่อจำแนก จัดกลุ่มความคิด
          • การกระตุ้นและควบคุมการอภิปราย
          • การหาจุดร่วมและข้อสรุป

Key Benefits

 

 

  1. เข้าใจความหมาย เป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของ Facilitator และใครบ้างต้องมีทักษะการเป็น Facilitator
  2. เข้าใจคุณลักษณะที่ดีและทักษะของ Facilitator ในแต่ละประเภท เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของทีมงานได้อย่างถูกต้อง
  3. สามารถนำเทคนิคและเครื่องต่าง ๆ ในการเป็น Facilitator ไปปรับใช้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)