09:00 น. - 16:00 น.
27 ส.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

 

"อัพเกรดทักษะการบริหารทีมสมัยใหม่

ให้เท่าทันยุค AI สำหรับหัวหน้างาน"

     เมื่อโลกแห่งเทคโนโลยีเข้ามา Disrupt องค์กรมากขึ้นแทบจะทุกนาที เราจำเป็น

ต้องลุกขึ้นมา Up Skill ตัวเองให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ “Reskill” จึงเป็นหัวใจสำคัญ

เปรียบเสมือนเป็นทางออกในการบริหารทีมงานยุคใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)

Reskill Team Management for Supervisory

หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะสมัยใหม่สำหรับหัวหน้างานในการบริหารทีมงาน

Key Contents

พลิกแนวคิดภาวะผู้นำกับหัวหน้างานยุคใหม่ “Leadership + Leadershift”

     ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานภายใต้สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปอย่างเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยทั้งภาวะผู้นำ (Leadership) และการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Leadershift) รวมถึงได้ทราบมุมมองของลูกน้องถึงลักษณะของ “หัวหน้ายอดแย่และหัวหน้ายอดเยี่ยม” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง

แนวทางการวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย “SMARTER Goal Setting”

     ในฐานะที่ต้องบริหารจัดการงานและคน หัวหน้างานต้องสามารถกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมโดยใช้หลัก SMARTER Goal Setting โดยให้สมาชิกในทีมของตนมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของลูกน้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักการวิเคราะห์ “Competency Analysis”เพื่อการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล

การสั่งงานและมอบหมายงานจำเป็นต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้วย ดังนั้นหัวหน้างานจะต้องมีทักษะในการสั่งงานและมอบหมายงานให้กับลูกน้องอย่างเหมาะสม โดยใช้หลัก “Put the right man on the right job” ตามแนวทางการวิเคราะห์สมรรถนะการทำงาน (Competency Analysis)

ปรับแนวคิดการสอนงานกับทีม ทั้ง “On the Job & Off the Job Training”

     ในบางกรณีหัวหน้างานต้องสอนงานเพื่อให้ลูกน้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องทั้งปริมาณและคุณภาพที่กำหนด รวมถึงต้องตรวจสอบความเข้าใจของลูกน้องเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานด้วยว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ การสอนงานมีทั้งรูปแบบของ On the Job และ Off the Job Training หากหัวหน้างานสามารถเลือกรูปแบบการสอนงานได้อย่างเหมาะสมก็จะส่งผลบวกต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของลูกน้อง

ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบ “5 Why’s & Systems Thinking”

     ในกรณีที่เกิดปัญหาการทำงาน หัวหน้างานจะต้องสามารถกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาหรือยุติปัญหาเหล่านั้นโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ช่วยวิเคราะห์ปัญหา เช่น การตั้งคำถามเพื่อหาสาเหตุของปัญหา (5 Why’s) , การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นต้น

การติดตามและประเมินผลงานของทีมแบบ “Pitfall Factors and Performance Feedback”

     หัวหน้าต้องทำการติดตามและประเมินผลงานของลูกน้องเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกน้องสามารถปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในการติดตามและประเมินผลงาน จะต้องระวังการติดกับดักต่างๆ (Pitfall Factors) ที่จะทำให้หัวหน้าขาดความน่าเชื่อถือ เช่น การมีอคติแบบต่อลูกน้องแบบบวกและลบ (Halo & Horn Effect) การประเมินผลงานแบบกลางๆ ไว้ก่อน (Central Tendency) เป็นต้น นอกจากนี้หัวหน้าต้องสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงาน (Performance Feedback) แก่ลูกน้องได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของลูกน้อง

เทคนิคการสื่อสารสองทางกับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ “Two Ways Communication Approach”

     การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานและบริหารคนให้บรรลุผลสำเร็จ การสื่อสารสองทาง(Two Ways Communication Approach) เป็นวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกันถึงเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติงานของหัวหน้างานและสมาชิกในทีม

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของทีมงาน “Employees Recognition”

     แรงจูงใจในการทำงานมีหลายประเภท แต่แรงจูงใจที่สำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อความสำเร็จก็คือแรงจูงใจที่หัวหน้างานมีให้กับทีมงานทุกคนในรูปของการให้เกียรติและตระหนักถึงคุณค่า (Employees Recognition) ซึ่งจะทำให้ทีมงานมีขวัญกำลังใจ และมีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

จิตวิทยาในการทำงานเป็นทีม บริหารทีมกับคนรุ่นใหม่

Key Benefits

  1. แนวคิด ความสำคัญของบทบาทภาวะผู้นำกับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

      ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

      การดำเนินธุรกิจตามที่องค์กรกำหนดไว้

  2. เข้าใจถึงภารกิจของหัวหน้างานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการแนวทางการวางแผนงาน

  3. การกำหนดเป้าหมายภารกิจของขององค์กรบรรลุผลสำเร็จ

  4. สามารถนำเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละทักษะที่จำเป็นต่อ

      การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  5. สามารถนำเทคนิคการบริหารคนให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

    และสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงานได้

 

 

 

 

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)