09:00 น. - 16:00 น.
17 พ.ย. 2566


" พลังแห่งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทีมสู่ความสำเร็จ "

       การสื่อสารนั้นคือหัวใจสำคัญของผู้นำในการพัฒนาทีมงาน และจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะผู้นำที่มีคุณภาพย่อมสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพผ่านทีมงาน ดังนั้น การสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจและเต็มใจปฏิบัติงานตามที่ผู้นำสื่อสาร ย่อมทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน

       หลักสูตรนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการคนและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายในการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานให้มีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารที่ดีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน และบริหารงาน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการสื่อสารและบริหารที่แตกต่างกันไป การที่จะดูแลทีมงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคนตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ

The Power of Communication for Leadership

หลักสูตร : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้นำ

Key Contents

♟ การสื่อสารแบบมีภาวะผู้นำ (Communication in Leadership Style)

♟ ทักษะทางการสื่อสารโดยใช้ กลยุทธ์ "การเล่าเรื่อง" (Storytelling for Leadership)

♟ กรอบความคิดการสื่อสารของผู้นำที่เข้าใจคน (Empathic Communication for Teamwork)

♟ แนวทางการสร้างบรรยากาศในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ (Friendly and Creative Atmosphere  in Workplace)

♟ เทคนิคการสื่อสารเพื่อจูงใจทีมงาน (Communication for Motivation and Convincing)

♟ จิตวิทยาการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ (Human Relationship)

♟ พลังของการฟังและการถาม เพื่อเข้าใจลูกน้องและทีมงาน (The Power of Questions and Deep Listening)

Key Benefits

  1. เรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิคการสื่อสารในองค์กรสำหรับผู้นำยุคใหม่
  1. เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารแบบสร้างสรรค์
  1. เพื่อการวางแผน สื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน โน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานให้มีประสิทธิผล

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

4,320.00 4,622.40 129.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

4,800.00 5,136.00 144.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ Zoom meeting : Video Conferencing