09:00 น. - 16:00 น.
17 พ.ค. 2567

** Registration 8.30 น. @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

 

" คิดให้เฉียบขาดด้วย Critical Thinking
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อตัดสินใจได้ถูกต้องและแม่นยำ
"

         " คิดและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ด้วยวิธีคิดแบบ Critical Thinking " การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่ต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆในการดำเนินงานขององค์กร บางครั้งที่ข้อมูลและสถานการณ์ไม่เปลี่ยน แต่ระบบความคิดที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะระบบความคิดแบบ Critical Thinking ที่ต้องการความรอบคอบและการมองให้รอบด้าน และพยายามหามุมโต้แย้ง ทำให้เกิดมุมมองและทางเลือกใหม่ๆในทางออกของปัญหานั้นๆและส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
   

          หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีคิดแบบต่างๆ และรูปแบบของกรอบการตัดสินใจ เข้าใจถึงหลักในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ
   

Logical and Critical Thinking

หลักสูตร : ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

Key Contents

 

5 thinking : Critical, Logical, Lateral, Creative, and Strategic

    5 ระบบคิด : วิพากษ์ ตรรกะ นอกทาง สร้างสรรค์ และ เชิงกลยุทธ์

 

 3 Framings of The Issue

    3 รูปแบบการวางกรอบปัญหาเพื่อการตัดสินใจ

 

 6 Critical Thinking Process

กระบวนการคิดทั้ง 6 ขั้นตอนซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและประเมินสิ่งต่าง ๆ

อย่างมีระบบและตัดสินใจด้วยข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

 Situation Analysis : Risk Taking or Risk Averse

การวิเคราะห์สถานะการณ์ สถานะการที่สูญเสีย เสียเปรียบ หรือสถานการณ์ได้เปรียบ ทำให้รับความเสี่ยงไม่เท่ากัน

 

 Biasness

รู้จักกับการลำเอียง การเข้าข้างตนเอง การลำเอียงที่ส่งผลต่อการคิดเชิงวิพากษ์ และแนวทางการคิดเชิงวิพากย์เพื่อไม่เกิดการลำเอียง

 

Fact/Data, Opinion, Potential Problem

ความแตกต่างระหว่าง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิด และ ปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นใน อนาคตและผลการตัดสินใจ ผลกระทบจากการตัดสินใจ

Key Benefits

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงระบบความคิดและกระบวนการในการตัดสินใจ

    เปิดรับความคิด ยอมรับความแตกต่าง และกล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิดเชิงวิพากษ์อย่างมีตรรกะ กล้านำเสนอและสร้างทางเลือกใหม่ ๆ

    ในการแก้ไขปัญหา

3. เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง

    นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขที่ถูกต้องและรวดเร็ว

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา