Training Course

โปรแกรมการฝึกอบรมระยะยาว Training Programs

Professional Sales Training Program

Professional Sales Training Program

             การทำงานของฝ่ายขายในปัจจุบันต้องทุมเทและใช้ความสามารถที่มากขึ้น เพราะนอกจากภาวการณ์แข่งขันที่เพิ่มขึ้นแล้ว สินค้าที่ขายนั้นก็จำเป็นต้องหาความแตกต่างเพื่อนำเสนอลูกค้าและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้แล้วฝ่ายขายยังต้องทำงานสามารถในเชิงรุก และค้นหาความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ใน Professional Sales Training Programนี้จะช่วยทำให้ฝ่ายขายของท่านสามารถนำเสนอสินค้าราคาสูง อีกทั้งสามารถเข้าใจถึงวิธีการทำงานในเชิงรุก และรู้วิธีการค้นหาความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย โดยวิธีการอบรมสลับกับการติดตามผล โดยการทำประชุมกลุ่มเพื่อค้นหาปัญหา และข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติงานขายที่ดี ในแต่ละหัวข้อ

 

Module 1: How to Sell Premium Product

             หลักสูตรนี้จะทำให้ฝ่ายขายของท่าน เรียนรู้หัวใจสำคัญ เทคนิค และกลยุทธ์ในการนำเสนอขายสินค้าราคาสูงได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

Key Benefit 

 1. เพื่อให้พนักงานขายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีในการตั้งราคาสินค้า
 2. เพื่อให้พนักงานขายทราบถึงหลักจิตวิทยาในการขายสินค้าราคาสูง ( Premium Product ) การจัดทีมขายในการขายสินค้าราคาสูง และการวางแผนการขายสินค้า Premium
 3. เพื่อให้พนักงานขายทราบถึงกลยุทธ์ด้านการขายต่างๆ และทำความเข้าใจต่อผลประโยชน์ที่ลูกค้าแต่ละประเภทต้องการ

Course Outline 

 • เบื้องหลังทฤษฎีในการตั้งราคาสินค้า
 • หลักจิตวิทยาในการขายสินค้าราคาสูง (Premium Product)
 • การจัดทีมขายในการขายสินค้าราคาสูง
 • การวางแผนการขายสินค้า Premium
 • การขายแบบเก่าและการขายแบบใหม่
 • พลังการขายและสไตล์การขาย
 • การเตรียมตัวทางใจสำหรับการขาย แบบ CPC PHOTO
 • อุปนิสัยแห่งความสำเร็จของนักขาย 4 ประการ
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานขาย
 • การเข้าพบลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
 • เทคนิคการเข้าพบลูกค้าแบบ APPROACH
 • การเริ่มต้นแนะนำสินค้าเพื่อให้เกิดผลในเชิงบวก
 • ผลประโยชน์ที่ลูกค้าแต่ละประเภทต้องการ
 • การจัดการข้อโต้แย้งอย่างชาญฉลาด
 • การปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง
 • เทคนิคการประเมินผลและติดตามการขายหลังปิดการขายสำเร็จหรือไม่สำเร็จ

 

Module 2: Proactive Sales for Increasing New Customers

             ฝ่ายขายจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานเชิงรุก รวมทั้งเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าจนสามารถสร้างโอกาส เพื่อการเพิ่มลูกค้าได้อีกด้วย

Key Benefit 

 1. เพื่อพัฒนาทัศนคติและแนวคิดในการขายเชิงรุก
 2. เรียนรู้แนวทางการค้นหา และการสร้างโอกาสเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่
 3. เข้าใจพฤติกกรรมของลูกค้า เพื่อสร้างการติดต่อลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เทคนิคการติดต่อ นำเสนอและให้ได้มาซึ่งลูกค้าใหม่  

Course Outline 

 • ทัศนคติ และแนวคิดที่ถูกต้องในการทำงานขายเชิงรุก
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Workshop – Change Management ) เริ่มที่ตนเอง
 • การระดมความคิด เพื่อสร้างรูปแบบการทำงานขายเชิงรุก ( Workshop )
 • แนวทางการพัฒนาการขายเชิงรุก
 • การค้นหาและสร้างโอกาสทางการขาย เพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่
 • การเตรียมความพร้อมในการติดต่อลูกค้ารายใหม่
 • ช่องทางการติดต่อ และเทคนิคที่สำคัญในการนำเสนอลูกค้าใหม่
 • บทสนาและการเปิดตัว เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย
 • ศิลปะการสร้างการนัดหมายทางโทรศัพท์
 • เทคนิคการสร้างเหตุผลในการติดต่อ ( Selling Point )
 • เทคนิคการเปิดการสนทนา กับลูกค้าใหม่
 • เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ เมื่อเริ่มทำการติดต่อ
 • แนวทาง และตัวอย่างบทสนทนา เพื่อรับมือข้อบ่ายเบี่ยง
 • การนำเสนองานให้ได้งานสำหรับลูกค้ารายใหม่
 • เทคนิคการปิดการขายลูกค้ารายใหม่
 • ปัญหา ความยุ่งยาก ที่นักขายต้องเจอ และข้อแนะนำ เมื่อสร้างลูกค้าใหม่

 

Module 3 Finding Real Customer Needs

            หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการให้นักขาย ผู้สนับสนุนงานขายรวมถึงผู้บริหารงานขายได้เรียนรู้ถึงเทคนิคต่างๆ ในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการวิธีการนำเสนอขายสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้นยังได้เรียนรู้ถงเทคนิคในการสร้างความประทับใจในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอีกด้วย โดยเนื้อหาการอบรมสัมมนาจะ เน้นหนัก ในเรื่อง การนำความรู้จากการอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้มากกว่าเรียนรู้แต่เพียงภาคทฤษฎี

Key Benefit 

 1. เรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อสร้างความสำเร็จในการขายสินค้าและบริการ
 2. เพื่อนำเสนอสินค้าได้อย่างโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 3. สร้างความประทับใจในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 4. ทราบเทคนิคในการขจัดข้อร้องเรียนของลูกค้า
 5. เรียนรู้เทคนิคในการปิดการขายให้ได้ยอดขาย
 6. เพิ่มโอกาสของความสำเร็จในอาชีพงานขาย 

Course Outline

 • Workshop ก่อนการอบรมสัมมนา
 • ลูกค้าคาดหวังอะไรจากการซื้อสินค้าและบริการ
 • เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้า

               - ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย
               - ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
               - ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย

 • บทบาทแตกต่างๆของลูกค้าในการซื้อสินค้าและบริการ
 • Workshop สร้างความสำเร็จในการเสนอขายสินค้าและบริการ
 • กระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า
 • กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
 • ถาม – ตอบ