Knowledge

Articles

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล

ในการบริหารงานไม่ว่าภาครัฐ หรือเอกชน ผู้บริหารทุกคนล้วนมีความต้องการให้บุคลากรของตนได้รับการพัฒนา และต้องการให้บุคลากรของตนมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบุคคลท...

เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็ง

เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็ง

ตามทฤษฎีแล้ว เราวิเคราะห์วิกฤติและจุดอ่อนเพื่อให้เตรียมการรับมือเพราะอุปสรรคหรือวิกฤติที่อยู่ข้างหน้า ถ้าเรารู้ล่วงหน้าถึงจะแก้ไขไม่ได้แต่ก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได...

ข้อดีและข้อเสียของ "Multitasking"

ข้อดีและข้อเสียของ "Multitasking"

ในปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า Multitask กันมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนของการบริหารพนักงานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของค่าจ้างเงินเดือน ส...

7 กลยุทธ์แผนการตลาดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

7 กลยุทธ์แผนการตลาดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

แผนการตลาดทำอย่างไร? ปัญหานี้ น่าจะเป็นปัญหาของผู้ประกอบการหลาย ๆ รายที่อยากเริ่มต้นทำแผนการตลาด ผมเลยจะขออธิบายถึงการทำแผนการตลาดฉบับกระเป๋าเพื่อใช้เป็นกรอบให้มือใ...

หลักการบริหารโครงการที่ดี

หลักการบริหารโครงการที่ดี

หลายทศวรรษที่ผ่านมาการนำแนวคิดทางการบริหารโครงการมาดำเนินการได้สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อองค์กร ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาความสามารถให...

ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา

ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา

นักขายในปัจจุบันจะทำหน้าที่ขายเพียงอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป แต่ต้องมีเทคนิคในการขายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทักษะหรือเทคนิคสำหรับการขายที่สำคัญนั้นมีด้วย...

First12345Last (out of 67 items)