Knowledge

Articles

การบริหารคนเก่ง

การบริหารคนเก่ง

พบกับมุมมองเรื่องการบริหารคนเก่งจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรอบรู้ และประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่สุดของเมืองไทยอีกคนหนึ่ง คือ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ ว่าการบริห...

ลูกค้าคนสำคัญของคุณคือใคร?

ลูกค้าคนสำคัญของคุณคือใคร?

ปัจจุบันนักการตลาดเริ่มเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดใหม่ด้วยเหตุผลหลาย ๆ ด้าน ทำให้เกิดเป็นแนวคิดที่ว่า “ลูกค้าสำคัญต้องปฏิบัติเยี่ยงคนสำคัญ”

จัดฝึกอบรมอย่างไร จึงจะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

จัดฝึกอบรมอย่างไร จึงจะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

จะทำอย่างไรให้คุณสามารถจัดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมมาใช้กับองค์กรอย่างได้ผล

Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy

จากการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศ สู่ความโดดเด่นในธุรกิจของคุณ

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

แนวคิดเรื่องแรงจูงใจของบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ด้วย "จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใ...

HR Ecosystem

HR Ecosystem

“HR Ecosystem: วางระบบให้ครบ Loop ผูกใจพนักงาน”

First34567Last (out of 67 items)