09:00 น. - 16:00 น.
18 ธ.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

"10 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้
สู่การวิเคราะห์ทางการตลาดรอบทิศทาง"


10 Models - Marketing Perspective

หลักสูตรฝึกอบรม : 10 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้

Key Contents

 

♟ แนวคิดและแนวโน้มทิศทางการทำตลาดยุคใหม่ (Marketing Concept & Trend)
          ท่านจะได้แนวคิดหรือมุมมองทางการตลาดยุคใหม่ที่โดนใจลูกค้า เข้าใจทิศทางการตลาดผ่านช่องทางที่หลากหลาย แนวคิดการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Customer - Brand & Image – Value ที่มีผลต่อภาคธุรกิจ

♟ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Market Analysis)
          ท่านจะเรียนรู้ความเป็นมาของยุคแห่งการตลาด วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในยุคใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
                    Models 1 : Market Environmental Analysis
                    Models 2 : Consumer Behavior Analysis

♟ การวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Analysis)
          ท่านจะเรียนรู้ถึงความแตกต่างของ Needs และ Wants หลักการวิเคราะห์แนวโน้มของลูกค้าในยุคใหม่ และการวิเคราะห์ลูกค้าแบบ Insight อย่างเหมาะสม
                    Models 3 : Customer Trend Analysis
                    Models 4 : Customer Insight Analysis

 

♟ การวิเคราะห์บริษัท (Company Analysis)
          ท่านจะเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ด้วย 7 PS และการวิเคราะห์ Brand ขององค์กรในรูปแบบธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน ทำอย่างไรให้เกิดความลงตัวและเหมาะสม       
                    Models 5 : 7Ps Analysis      
                    Models 6 : Brand Analysis

♟ การวิเคราะห์การแข่งขัน (Competition Analysis)
          ท่านจะเรียนรู้คู่แข่งที่มีความหลากหลาย แต่ละรูปแบบธุรกิจ ผ่านกรณีศึกษาต่างๆที่ประสบความสำเร็จ         
                    Models 7 : Competitor Identification Analysis         
                    Models 8 : Win/Lose Analysis         
                    Models 9 : GAP Analysis

♟ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Analysis)
           ท่านจะเข้าใจเทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีชั้นเชิง นำไปสู่การเติบโตและสามารถสร้างผลกำไรให้องค์กรได้         
                    Models 10 : Growth & Wining Strategy

Key Benefits

 

 

1. ทราบถึงทิศทาง และแนวโน้มทางการตลาดยุคใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
2. เรียนรู้แนวคิด แบบจำลองความคิด หลักทางการตลาด และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดทิศทางกลยุทธ์ หรือแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถนำโมเดลการตลาดในรูปแบบต่างๆ ทางการตลาด มาประยุกต์ใช้ในการทำงานตลาดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลมากขึ้น

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)