09:00 น. - 16:00 น.
31 ม.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

 

"เป็นผู้บริหารที่ดีอาจไม่เพียงพอ
ก้าวสู่อีกระดับสู่การเป็นเกรทเมเนเจอร์ !!"

          เคยคิดกันบ้างไหม? ว่าผู้จัดการที่ดีต้องเป็นอย่างไร? ก็คือคนที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งในการทำงานให้ได้เป้าหมายนั้น ผู้จัดการไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ต้องสามารถบริหารจัดการทุกคนในทีมของตนทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้จัดการจึงต้องมีความสามารถทั้งในด้านการบริหารงาน และบริหารคน ไปพร้อมๆ กัน ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมาย วางแผนคน วางแผนการทำงาน ควบคุมการทำงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายให้ได้ ซึ่งดูเหมือนจะง่าย แต่จริงๆ แล้วไม่ได้ง่ายเลยเพราะต้องทำงานร่วมกับคนผลงานถึงจะออกมาสำเร็จ ซึ่งคนที่เป็นผู้จัดการจะต้องมีทักษะทั้งในการบริหารคน และงาน นั่นเอง และต้องเกิดจากการสร้างทั้งนั้น แต่การสร้างต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน
          หลักสูตร From Good to Great Manager จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผู้จัดการที่จะก้าวข้ามจาก Good Manager เป็น Great Manager ให้บริหารคนได้ดีเด่น บริหารงานได้ดีเยี่ยม และได้ผลงานออกมาเป็นเลิศ

From Good to Great Manager

From Good to Great Manager

Key Contents

1. จะก้าวข้ามจาก Good Manager เป็น Great Manager ได้อย่างไร
2. Change to great: Update Paradigm Management
          • ผู้นำกับการการเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อการบริหาร
          • แนวคิดเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
          • วัฒนธรรมองค์กร : ค่านิยมองค์กรและการประยุกต์ใช้ (Knowledge & Information : Implementation)

3. Leadership 4.0: Competencies for Great Manager
          • ประเมินคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้นำ (ทดสอบภาวะผู้นำในตนเอง)
          • Vision และการพัฒนาวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างการยอมรับ : Digital Leadership
          • Power เพื่อการควบคุมคน (ให้คุณ : ให้โทษ)
          • จิตวิทยาการโน้มน้าวและจูงใจลูกน้องแบบต่างๆ
          • ความเข้าใจเกี่ยวกับคนต่างวัยเพื่อการบริหารและการประสานงาน (Boomer - Gen X - Gen Y – Gen Z)

4. From Good to Great with Coaching – Mentoring – Counseling
          • Coaching : เพื่อวิเคราะห์ – พัฒนา – ทำงานได้
          • Mentoring : เพื่อการปรับตัว
          • Counseling : จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนา

5. ข้อคิดสำหรับผู้บริหาร Great Manager

Key Benefits

 

 

    1. แนวคิดการบริหารงานยุคใหม่ สำหรับผู้นำยุค 4.0 แนวทางการพัฒนาตนเอง 
    2. สร้างการเปลี่ยนแปลงและการรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลง
    3. การบริหารคนต่างวัย และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
    4. ทำการประเมินผลงานได้อย่างสร้างสรรค์

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)