09:00 น. - 16:00 น.
3 เม.ย. 2562

** Registration 8.00 น.

 

"โลกเปลี่ยน การตลาดเปลี่ยน
Update! แนวกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดอย่างไร
ให้โดนใจ Customer 5.0"

          โลกการตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นบูรณาการทุกเครื่องมือการตลาดมาเชื่อมโยงทั้ง Online และ Offline เข้าด้วยกัน และจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อให้มีข้อมูลลูกค้าในทุกมิติ และสามารถสร้าง CRM ในการให้บริการลูกค้าต่อไป ด้วยเหตุผลนี้ภาคธุรกิจจึงต้องมีเส้นทางหรือวิถีการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางสื่อยุคใหม่ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้อย่างสูงสุด
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักการตลาด พนักงานฝ่ายการตลาดทุกระดับ พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ ที่ต้องการหาแนวทางการสื่อสารการตลาดยุคใหม่ การนำสื่อต่างๆมาใช้ให้เหมาะสมกับสินค้า วิธีการนำเครื่องมือทางการตลาดยุคใหม่มาใช้ออกแบบกระบวนการทางการตลาด รวมถึงวิธีสร้าง Content Marketing เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ซื้อซ้ำ บอกต่อ อย่างยั่งยืนต่อไป

The New Way of Marketing Communication

หลักสูตรฝึกอบรม : วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด

Key Contents

1. แนวคิดและการประยุกต์ใช้จากการตลาดดั้งเดิมสู่ Marketing 5.0
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิด พฤติกรรมของผู้บริโภค (Media Consumption) ในแง่มุมต่างๆ ผ่านกระบวนการกิจกรรม Exercise Process ความหมายของการตลาดแบบดั้งเดิมสู่ยุคการตลาด 5.0 มุมมองของนักการตลาดที่มองคนเป็ศูนย์กลาง (Human Centric) รวมถึงการเลือกสื่อทางการตลาดให้ตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร
          Media Consumption
          Exercise Process
          Interview Guideline
          The Concept and Implication from Traditional Marketing to Marketing 5.0
                    - Marketing 1.0 to 5.0
                    - Human Centric
                    - Media

2. วิวัฒนาการแห่งอำนาจของลูกค้าด้วย AIDA Model สู่ 5A Model
         ท่านจะได้เรียนรู้ถึง AIDA Model สู่ Customer Journey ทั้งแบบ Online และ Offline โดยใช้หลัก 5A Model(Aware,Appeal,Ask,Act,Advocate) เพื่อมัดใจลูกค้าให้จดจำ ซื้อซ้ำ บอกต่อเกิดความประทับใจอย่างยั่งยืน
          AIDA Model (Attention,Interest,Desire,Action)
          5A Model (Aware,Appeal,Ask,Act,Advocate)
          Customer Journey Guideline (Online/Offline)

3 การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล
          ท่านจะได้เข้าใจถึงพลังแห่งวิสัยทัศน์ การสร้างแบรนด์ในยุค 5.0 รูปลักษณ์ของแบรนด์ และการสร้างแบรนด์ดิจิทัลโดยคำนึงถึงโลกปัจจุบันและอนาคตเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับ
          The Power of Vision
          Brand 5.0
          Brand Personality
          Digital Branding

4 กลยุทธ์ของสื่อยุคใหม่
          ท่านจะเข้าใจถึงสื่อยุคใหม่ และประเภทของสื่อ 3 ประเภท ได้แก่ Paid Media (สื่อที่ใช้เงินสื่อ) Earned Media (สื่อที่ได้มฟรี) Owned Media (สื่อของเราเอง) ซึ่งสามารถนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ขององค์กรเพื่อประโยชน์ทางการตลาด รวมถึงสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอีกด้วย
          Type of Media
                    - Paid Media (สื่อที่ใช้เงินซื้อ)
                    - Earned Media (สื่อที่ได้มาฟรี)
                    - Owned Media (สื่อของเราเอง)

5 เคล็ดลับของการเข้าถึง Consumer Media และ Online Community
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของสื่อผู้บริโภคในแง่มุมต่างๆ กระบวนการสื่อสารแบบดั้งเดิมสู่กระบวนการสื่อสารแบบใหม่ที่ไฉไลกว่เดิมผ่านชุมชนออนไลน์
          Traditional Communication Process Consumer Media & Online Community Guideline
                    - Consumer Media
                    - Online Community

6 Content Marketing Approach
          หัวใจทางการตลาดที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและประทับใจในสินค้า ท่านควรมีกลยุทธ์สร้าง Content Marketing ไมว่าจะเป็นเครื่องมือยุคใหม่ในการสร้าง Content Marketing ด้วยหลัก 3 W (Work,Wow,Wise) แนวทางการสร้างContentMarketing 10 รูปแบบ เช่น การสร้างเนื้อหาโดยใช้คาแรกเตอร์เป็นหลัก การสร้างเนื้อหาแนวรีวิวผลิตภัณฑ์หรือบริการและการสร้าง Content Marketing ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ เป็นต้น รวมถึง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อการผสผสานสื่อทางการตลาด การตลาดแบบไวรัสที่กระจายเนื้อหาอย่างรวดเร็ว และวิธีการออกแบบ Content Marketing เพื่อสร้างควาเป็นเอกลักษณ์ให้กับสินค้า
          3W (Work,Wow,Wise)
          10 Content Marketing Approach
                    - Character Content
                    - Review Content
                    - Seeding Content
                    - Real-Time Content
                    - Co-Creation Content
                    - Sexy Content
                    - Funny Content
                    - Meme Content
                    - Drama Content
                    - Knowledge Content
          Content, Influencer & Digital Media Mix
          Viral Marketing
          Content Marketing Guideline

7 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรในยุคดิจิทัล
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึง IMC 5.0 การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) และทำการ Mapping เครื่องมือ สื่อสารการตลาต่างๆ ที่เข้าถึงลูกค้าได้ทั้งแบบ Push Media และ Pull Media รวมถึงการวิเคราะห์
          IMC ผ่านกรณีศึกษา เพื่อการพัฒนาธุรกิจ
          IMC 5.0
                    - Push Media (Facebook,Line,Instagram,Youtube)
                    - Pull Media (Google)

8 ค้นหา Influencer และ Social Network ที่ตอบสนองลูกค้ายุคใหม่
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงสื่อ Social Network ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคหรือลูกค้า การแบ่งปัน Content ผ่านทางสื่อยุคใหม่ต่างๆ ที่ใหบริการ Social Network ในรูปแบบ Offline และ Online รวมถึงการค้นหาความต้องการของผู้บริโภค ความแตกต่างระหว่าง SEO และSEM เพื่อทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด
          Social Media & Social Network
          Search Marketing
          SEO & SEM > Keyword

9 การออกแบบการสื่อสารทางการตลาดด้วยวิถีและเครื่องมือใหม่
          ท่านจะได้รู้วิธีการออกแบบ กำหนดกรอบความคิด กระบวนการคิดที่สำคัญสำหรับการสื่อการทางการตลาดด้วยวิถีใหม่ ผ่านกรณีศึกษาและแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีที่สุด
          Key Thinking Framework (Think,Feel,Do)
          Design Thinking
          Key Thinking Process

10 แนวทางการปฏิบัติเพื่อสื่อสารทางการตลาดด้วยวิถีและเครื่องมือใหม่
          ท่านจะได้รับเครื่องมือยุคใหม่มาปรับใช้ในการตั้งโจทย์ โดยมีแหล่งที่มา มีข้อมูล มีเหตุผล จากนั้นใช้ความคิดสร้างสรรค์มออกแบบสร้าง Content Marketing และเลือกสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงลงมือปฏิบัติตามแผนงานให้เกิดคุณค่าสำหรับกาสื่อสารทางการตลาดอย่างแท้จริง
          Logical Thinking
          Creative Thinking
          Operational Thinking

Key Benefits

 

  1. เพื่อเรียนรู้ถึงแนวคิด แนวทางการสื่อสารการตลาดยุคใหม่ ทั้งแนวคิด Marketing 5.0 พฤติกรรมของลูกค้าไปสู่การซื้อแบรนด์ และการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล
  2. เพื่อเรียนรู้รูปแบบของสื่อยุคใหม่ Consumer Media และ Online Community การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าให้กับธุรกิจ
  3. เพื่อเรียนรู้การสร้าง Content Marketing วิเคราะห์ Influencer และ Social Network รวมถึงการออกแบบและการลงมือทำการสื่อสารการตลาดด้วยวิถีใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสูงสุด
  4. เพื่อสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติในการทำธุรกิจ และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)