09:00 น. - 16:00 น.
22 พ.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

"สู่แนวทางการจัดซื้อในยุคดิจิทัล
ได้อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการจัดซื้ออย่างมืออาชีพ!"

          ในภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นประกอบกับตลาดที่ซบเซา ทำให้บริษัทและหน่วยงานทั้งหลายต่างให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนมากขึ้น แนวทางการสร้างกำไรให้กับองค์กรในปัจจุบันจึงหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรักษากำไรให้กับองค์กร การบริหารงานจัดซื้อไม่เป็นเพียงงานที่เรียนรู้จากประสบการณ์ จากการลองผิดลองถูก ซึ่งอาจเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับองค์กรได้ การบริหารงานจัดซื้อทุกวันนี้มีทฤษฎี หลักการ แนวทาง ที่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงและเห็นผล
          ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำได้เห็นและเข้าใจถึงคุณค่า บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อ เข้าใจว่าสินค้าและบริการที่จัดซื้อนั้นมีเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ขายและวิธีการบริหารการจัดซื้อ สามารถจำแนกสินค้าและบริการเป็นกลุ่มๆ เพื่อสามารถวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม มีมุมมองในการบริหารผู้ขาย ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มคนที่สำคัญที่สุดต่อผลงานของฝ่ายจัดซื้อและเตรียมการวางแผนสำหรับงานจัดซื้อในยุคดิจิทัลซึ่งเป็นความท้าทายในการทำธุรกิจ

Purchasing 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : การจัดซื้อยุคใหม่ในโลกดิจิทัล

Key Contents

1. คุณค่าของงานจัดซื้อต่อองค์กร
           การทำงานจัดซื้อเป็นวิชาชีพจะต้องมี 4 สิ่งนี้
                    1. Efficient
                    2. Responsible
                    3. Professional
                    4. Effective

2. บทบาทหน้าที่ ที่ไม่ใช่แค่การจัดซื้อจัดหา
          บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อไม่เพียงแต่จัดซื้อจัดหาเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายหน้าที่สำหรับจัดซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การลดต้นทุน รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์และชื่อเสียงขององค์กรอีกด้วย

3. ผลวิจัยมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อฝ่ายจัดซื้อ
          ท่านจะได้ทราบถึงผลจัยมุมมองของฝ่ายอื่นๆ ที่มีต่อหน่วยงานจัดซื้อว่าเป็นอย่างไร

4. เครื่องมือในการวัดคุณค่าของงานจัดซื้อที่มีต่อองค์กร
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือในการวัดคุณค่าของงานจัดซื้อที่มีต่อองค์กร หรือ Metrics ตัวชี้วัดที่ดี ชัดเจน และน่าเชื่อถือไปปรับใช้ในองค์กรได้

5. เป้าหมายของสินค้าและบริการที่ต่างกัน และประโยชน์ของการจำแนกเป้าหมาย
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงเป้าหมายของสินค้า บริการที่ต่างกันและประโยชน์ของการจำแนกเป้าหมาย โดยสามารถตั้ง Supply Target ในด้านต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นด้าน
          • Quality
          • Cost
          • Availability
          • Service/Responsiveness

6. การแบ่งกลุ่มสินค้าและบริการด้วยโมเดลต่างๆ พร้อม Workshop (กรุณานำเครื่องคิดเลขมาด้วย)
          ท่านจะได้ทราบถึงโมเดลต่างๆ ในการการแบ่งกลุ่มสินค้าและบริการ ที่จะสามารถช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงานและเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารพัสดุ/บริการแต่ละตัว

7. กลยุทธ์ในการบริหารสินค้าและบริการในแต่ละกลุ่ม
          ท่านจะได้ทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารสินค้าและบริการในแต่ละกลุ่มเพื่อการบริหารได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็น จำนวนผู้ขาย รูปแบบความสัมพันธ์ ระยะเวลาของสัญญา วิธีการจัดซื้อและบริหาร ลักษณะของผู้ขาย ลักษณะของนักจัดซื้อ

8. ประโยชน์ของความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย และวิธีการสร้างความสัมพันธ์
          ท่านจะได้ทราบถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย และวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้ขายเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลงาน และเพิ่มคุณค่าต่อไป

9. การบริหารผู้ขาย (Supplier Relationship Management)
          ท่านจะได้ทราบถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจแก่ผู้ขายเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการลดต้นทุน ออกตลาดเร็วขึ้นและมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ

10. รูปแบบความสัมพันธ์กับผู้ขาย และการจัดกลุ่มผู้ขาย
          ท่านจะได้ทราบถึงรูปแบบความสัมพันธ์กับผู้ขาย และการจัดกลุ่มผู้ขาย เพื่อมุ่งเน้นการเติบโต สร้างรายได้ คุณค่าร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะของการเป็น Partnership โดยเน้นความสัมพันธ์ในระยะยาว

11. การเปลี่ยนแปลงของงานจัดซื้อในยุคดิจิทัลในมิติต่างๆ
          ท่านจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในงานจัดซื้อในยุคดิจิทัลในมิติต่างๆ ว่าแตกต่างจากแบบ Traditional อย่างสิ้นเชิง งานจัดซื้อจะหดตัว งาน Operation ถูกแทนด้วยระบบอัตโนมัติมากขึ้น

12. ความท้าทายของงานจัดซื้อในยุคดิจิทัล
          เมื่อการบริหาร Portfolio ของจัดซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นดิจิทัลมากขึ้น จึงทำให้เกิดความท้าทายอย่างมากสำหรับนักจัดซื้อ และทำให้เกิดสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น
          • ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค
          • Vertical networking
          • Horizontal networking
          • การเป็น Business partner ที่คู่ควร
          • Innovation sourcing

Key Benefits

 

    1. เพื่อเข้าใจคุณค่า บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อที่มีต่อองค์กรและวิธีการวัดคุณค่า
    2. เพื่อทราบแนวทาง วิธีการในการจัดกลุ่มสินค้าและบริการ และวางกลยุทธ์ในการบริหารได้อย่างเหมาะสม 
    3. เพื่อให้เข้าใจประโยชน์และวิธีการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขาย
    4. เพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของงานจัดซื้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเตรียมการรับมือได้

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)