09:00 น. - 16:00 น.
27 มี.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

 

"สร้าง OKRs อย่างไร?
ให้การประเมินผล ออกมามีประสิทธิภาพ"

 

          บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างาน นั่นก็คือ "การกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรมุ่งหวัง และการกำกับผลปฏิบัติการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนงานที่ตั้งไว้" อาจมาจากวิสัยทัศน์จนถึงแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) รวมถึงแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ของแต่ละส่วนงาน ซึ่งปัจจุบันหลากหลายองค์กรต่างให้ความสนใจกับ OKRs (Objective and Key Results) เครื่องมือใหม่ที่องค์กรต่างๆ เริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น ดังนั้น การสร้าง OKRs ที่สามารถสร้างตัวชี้วัดได้ชัดเจนเพื่อผลการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องที่หัวหน้างานต้องรู้ เพื่อกำหนด OKRs ให้ได้สอดคล้องกับแผนงานและกระบวนการทำงาน (Business Process) ของส่วนงานตน ในหลักสูตร "OKRs และการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน" นี้ จึงว่าด้วยเรื่องการกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเพื่อการประเมินผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรมุ่งหวังไว้

OKRs & Performance Management for Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรม : OKRs และการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน

Key Contents

- บทบาทของหัวหน้างานต่อการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
          ท่านจะได้เข้าใจถึงบทบาทต่างๆ ที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งของหัวหน้างานนั่นก็คือ "การกำกับผลปฏิบัติการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนงานที่ตั้งไว้" หรือบรรลุเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรมุ่งหวัง ซึ่งอาจมาจากวิสัยทัศน์จนถึงแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) รวมถึงแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ของแต่ละส่วนงาน

- ความสำคัญและประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมายการทำงาน
          ท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น โดยใช้ระบบการตั้งเป้าหมาย แนวทางการตั้งเป้าหมายการทำงานร่วมกัน รวมถึงการติดตามผลลัพธ์แบบง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพ

- OKR คืออะไร ทำไมถึงนิยมใช้ในปัจจุบัน
          ท่านจะได้ทราบถึงความหมายและเข้าใจ OKRs มากขึ้น ว่าทำไมองค์กรต่างๆ จึงหันมาใช้กันมามากขึ้น

- ความแตกต่างของ KPIs กับ OKRs คืออะไร
          ท่านจะได้ไขข้อข้องใจระหว่าง KPIs กับ OKRs ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อการตัดสินใจเลือกใช้

 

- การวิเคราะห์ Customer Journey Mapping
          ท่านจะเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิธีการที่ลูกค้านำมาใช้ในการตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง ตั้งแต่ก่อนซื้อ ระหว่างซื้อ และหลังการซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความคิดของลูกค้า (Thinking) การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Wanting) การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า (Doing) ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของพนักงาน (Action) ซึ่งล้วนส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้า

- ตัวอย่างการวิเคราะห์ Customer Journey Mapping ในแต่ละสถานการณ์
          ท่านจะได้เรียนรู้การทำ Customer Journey Mapping ในแต่ละสถานการณ์ผ่าน Case Study จากประสบการณ์จริงในการสร้าง Customer Journey Mapping

- กิจกรรมการสร้างประสบการณ์และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าคนสำคัญ
          ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างประสบการณ์และคุณค่าให้กับลูกค้าคนสำคัญของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสินค้าหรือการบริการตามความต้องการของลูกค้า การให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้า หรือแม้กระทั่งการเป็นคู่ค้าของลูกค้าก็สามารถทำได้

- แนวทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงแก่ลูกค้า
          ท่านสามารถนำแนวทางการสื่อสารที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านในขณะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ สร้างความประทับใจและเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงแก่ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

- สูตรการสร้าง Sales Performance
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงสูตรการสร้าง Sales Performance เพื่อนำไปใช้กับองค์กรได้ อาทิ C = Competency, P = Performance, Rc = Role Clarity, E = Environment เป็นต้น

- การทำ Sales Report & Sales Evaluation
          ท่านจะการทราบถึงวิธีการทำ Sales Report และ Sales Evaluation ได้อย่างถูกต้อง

- การวางแผนการขายสำหรับลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าเฉพาะเป็นรายๆ
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการวางแผนการขายสำหรับลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าเฉพาะเป็นรายๆ รวมถึงข้อคิดการบริหารเครดิตลูกค้ารายใหญ่

- การวางแผนในขั้นตอนกระบวนการขายต่างๆ
          ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการในการขาย (Selling Process) อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ Prospecting, Pre-Approach, Approach, Sales Presentation, Objection, Close Sales ตลอดจน Follow-up

- การวางแผนเก็บเงินจากการขายในสภาพเศรษฐกิจขาลง
          ท่านจะได้กลยุทธ์ในการเก็บเงินการขายจากลูกค้าในสภาพเศรษฐกิจขาลงได้อย่างง่ายดาย

Key Benefits

 

  1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและเข้าใจแนวคิดของ OKRs ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
  2. เพื่อให้ทราบหลักการและขั้นตอนในการสร้าง OKRs อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและการทำงานของหน่วยงาน
  3. สามารถนำ OKRs ไปประยุกต์ใช้กับการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)