09:00 น. - 16:00 น.
18 ธ.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

 

“สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน"

     

    ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงแบบ VUCA องค์กรจะมีการปรับตัวด้วยมุ่งเน้นในเชิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆและคงรักษาสภาพความเป็นผู้นำโดยนำนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาขององค์กรและสร้างการเติบโต เนื้อหาทางด้าน Design Thinking ที่มาจาก D.School ของมหาวิทยาลัย Stanford ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในเชิงนวัตกรรม ที่สามารถทำได้จริง โดยเน้นการที่ต้องสร้าง Prototype ขึ้นมาให้เป็นรูปธรรม เพื่อทำให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

Design Thinking for Create New Idea

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวคิด Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่

Key Contents

• แนวคิดของ Design Thinking กับการแก้ปัญหาสร้างกระบวนการคิด

   เชิงออกแบบอย่างมีขั้นตอนการทำ Empathize โดยใช้เครื่องมือ

   Empathy Maps

   - Empathize เป็นการเข้าไปสังเกต สอบถาม จิตนาว่าเราเป็นเขา

     เราจะรู้สึกอย่างไร เพื่อค้นหา ประเด็นสำคัญต่างๆ โดยการใช้เครื่องมือ

     Empathy Map-Say, Think, Do, Feel

 

• การทำ Define โดยใช้เครื่องมือ POV Statement เพื่ออนุมานและสรุป

   สิ่งที่สังเกตจาก Tension, Surprise, Contradiction และหา

   Pattern/ Insight หรือ Hunch

    - Define นำประเด็นสำคัญที่ได้จากการสังเกต สอบถาม รู้สึกแทนมาทำการสรุปเพื่อหา 

      Pattern/ Insightหรือ Hunch โดยการนำ Post-it มาจัดกลุ่มเพื่อ อนุมานและสรุป

      สิ่งที่สังเกต จาก Tension, Surprise,Contradiction โดยใช้เครื่องมือ

      Point of View (POV) Statement

 

 • การทำ Ideate เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือ

    How Might We?(HMW) และ Yes and mindset

    - Ideate เป็นการค้นหา แนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยเน้นการคิดไอเดียในการ

       แก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดและทำการจัดกลุ่ม ไอเดียให้เป็น Cluster โดยใช้ผลที่ได้

       จาก POV Statement มาเปลี่ยนแปลงเป็นไอเดีย และเลือกไอเดีย โดยใช้เครื่องมือ

       How Might We? (HMW)และ Yes and… mindset

 

• การทำ Prototype สร้างต้นแบบจริงจากไอเดีย โดยใช้เครื่องมือ

   และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระดาษ กรรไกร เทปกาว ดินสอสี ไม้บรรทัด เป็นต้น

    - Prototype สร้างต้นแบบจริงจาก ไอเดีย เพื่อทำให้เป็นรูปธรรมสัมผัส

      จับต้องได้ เพื่อทำให้เราได้ เรียนรู้การแก้ปัญหาและผลจากการแก้ปัญหาด้วย

      Prototype ว่าการใช้งานจริงสามารถเป็นไปได้หรือไม่โดยใช้เครื่องมือ กระดาษ

      กรรไกร เทปกาว ตัวต่อ Lego รูปตุ๊กตุน ตุ๊กตาดินสอสี ไม้บรรทัดและอุปกรณ์อื่นๆ

 

 • การทำ Test การสร้าง Role Play ในแต่ละ Scenario โดยมีเครื่องมือ 

    Scenario and RolePlay และ Fast Feedback

    - Test การสร้าง Role Play ในแต่ละ Scenario โดยการใช้ Prototype

       มาทดลองแก้ปัญหาว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่อาจจะทำกับเพื่อนนอกกลุ่ม

       หรือ เพื่อนในกลุ่มได้ โดยมีเครื่องมือ Scenario and Role Play และ Fast Feedback

 

Key Benefits

     

         

        1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือทำ Design Thinking

 

      2. เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการให้ตรงใจลูกค้าด้วย

            Design Thinking Process

 

      3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ไปลงมือใช้ปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา

          อย่างแท้จริงในองค์กร

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก (รัชดา)