09:00 น. - 16:00 น.
8 ก.ค. 2567

** Registration 8.30 น. @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada


" สร้างสรรค์นวัตกรรม

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน"

         ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว (Disruptive Innovation) ความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงไป องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างมูลค่า ความแตกต่าง เพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน ตลอดจนการครองใจลูกค้าได้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บริการ สามารถช่วยให้องค์กรพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจนโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Human-Centered)
   

          Design Thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ประกอบด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงธุรกิจ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยหัวใจสำคัญคือตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Human-Centered) ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากลูกค้าโดยวิธีการต่างๆ และนำมาระดมความคิดเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า และการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
   

Design Thinking for Innovation

หลักสูตร : Design Thinking for Innovation @โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

Key Contents

1. ทักษะการคิดแห่งศตวรรษที่ 21
          ท่านจะได้เข้าใจถึงทักษะการคิดในยุคปัจจุบันว่ามีทักษะการคิดอะไรบ้าง
                    • Critical Thinking - Collaboration
                    • Communication - Creativity

2. นวัตกรรมองค์กรและการสร้างสรรค์
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมใหม่ๆโดยใช้คำถามเป็นตัวชี้นำสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับองค์กร เช่น What could we look at in a new way? , What could we use in a new way?

3. Design Thinking การพัฒนาแนวคิดเชิงออกแบบสไตล์ Stanford
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงถึงหลักการคิดเชิงออกแบบในสไตล์ของ Stanford ว่าเป็นอย่างไร แบบไหน

4. Why — The Advantage (ข้อได้เปรียบของการคิดเชิงออกแบบ)
          ท่านจะเข้าใจถึงข้อได้เปรียบของการคิดเชิงออกแบบว่าทำไมยุคนี้องค์กรต่างๆ หันมาใช้ Design Thinking กัน เพราะ Design Thinking เอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design)
                    • "เข้าใจ" กลุ่มเป้าหมาย
                    • "เข้าถึง" ทางออกของปัญหา
                    • "พัฒนา" นวัตกรรม/บริการ

5. What — Definition of Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบคืออะไร)
          ท่านจะเข้าใจถึงการคิดเชิงออกแบบอย่างลึกซึ้งมากขึ้น และสามารถนำเอาความคิดสร้างสรรค์ มุมมองจากคนหลายๆ สายมาสร้างไอเดีย หาแนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ นั่นมาทดสอบแล้วพัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ตามสถานการณ์นั้นๆ

6. How —The Process of Design Thinking (กระบวนของการคิดเชิงออกแบบ)
          ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนของการคิดเชิงออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการ
                    • Empathize : ทำความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
                    • Define : ระบุปัญหาหรือประเด็น
                    • Ideate : ระดมความคิดใหม่ๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด
                    • Prototype : สร้างแบบจำลอง หรือการสร้างต้นแบบ
                    • Test : ทดสอบต้นแบบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

7. How to Build a Culture of Empathy to Support Design Thinking (การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการคิดเชิงออกแบบ)
          ท่านจะได้เรียนรู้และสามารถนำการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและทำอย่างไรให้สร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไปได้

Key Benefits

1. เรียนรู้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงใจลูกค้าด้วย Design Thinking Process

2. เรียนรู้การเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

3. เรียนรู้การสร้าง Innovation Culture ในองค์กรอย่างยั่งยืน

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

7,020.00 7,511.40 210.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

7,800.00 8,346.00 234.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา