09:00 น. - 16:00 น.
13 ก.พ. 2562

** Registration 8.00 น.

 

"ศิลปะการเล่าเรื่องและสร้างเรื่องเล่า
ปัจจัยสู่ความสำเร็จสำหรับการจัดการยุคใหม่"

          สภาพธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำ ซึ่งมิใช่เพียงความสามารถด้านการจัดการเท่านั้น อีกทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นมากกสำหรับผู้บริหารทีมนั่นคือ การมีทักษะของ Storytelling ซึ่งเป็นเครื่องมือที่หลายองค์กรให้ความใส่ใจอย่างยิ่งในการสร้างและการพัฒนาทีมงาน เพื่อการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ฉะนั้นผู้บริหารจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ศิลปะในการเล่าเรื่องที่จะสามารถ ชักจูงโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นคล้อยตามความคิดและอยากปฎิบัติตามด้วยความสมัครใจ กระตุ้นให้พนักงานแต่ละคน รู้สึกว่าตนมีความสามารถต่อองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเพื่อสร้างผลงานให้เกิดผลสำเร็จต่อองค์กร

Storytelling for Management

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการจัดการ

Key Contents

      1. Storytelling สำหรับการเป็นผู้บริหารองค์กร เพื่อการสร้างและพัฒนาทีมงาน (Storytelling              for Leaders and Organizations)

       2. Storytelling เพื่อสร้างการสื่อสารที่น่าสนใจควรค่าแก่การจดจำ (Using story principles      to communicate memorable and compelling ideas) อาทิเช่น 

     - สื่อสารวิสัยทัศน์องค์กรโดยผ่าน Storytelling

     - การใช้เทคนิคเล่าเรื่องปรับปรุงการพูดในการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นทีมงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

     - การใช้ Storytelling เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานเห็นคุณค่า (Values) ในองค์กรของตน

     - Storytelling เพื่อการสอนงานที่ง่ายขึ้น

    3. สร้างวิธีการนำเสนอ (Presentation) โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)

    4. เคล็ดลับการสร้างยอดขายด้วยการใช้เทคนิคของ Storytelling

    5. Storytelling กับการบริหารจัดการชื่อเสียงขององค์กรเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤต (Crisis and Reputation Management)

Key Benefits

 

 

  1. ความเข้าใจหลักการของ Storytelling กับการเป็นผู้บริหารขององค์กร
  2. เรียนรู้ถึงการใช้กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการสร้างและพัฒนาทีมงาน
  3. สามารถสร้างรูปแบบการเล่าเรื่อง Storytelling ให้มีความน่าสนใจและจูงใจทีมงานเพื่อให้เกิดผลของงานที่ดี

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)