Training Course

หลักสูตรลิขสิทธิ์ Signature Courses

3 s Manager : The Lego Learning Game ©

หลักสูตรผู้จัดการยุคใหม่ 3 S : เรียนรู้ผ่าน Lego เกม

ปัจจุบันมีการฝึกอบรมเรื่อง ทักษะการเป็นผู้ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพกันมากมาย แต่ก็ยังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร ได้ดีนักเนื่องจากการอบรมส่วนใหญ่คือการบรรยายแบบเดิมๆ

หลักสูตร 3 s Manager : The Lego Learning Game นี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร โดย ดำเนินการผ่าน กระบวนการการเรียนการสอนแบบ Lego Skill Application นั่นคือ การนำ Lego Game มาเป็นสื่อในการสอน การดำเนินกิจกรรมในการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารระดับต้น
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะของการเป็นผู้บริหารระดับต้น โดยผ่าน Lego Game
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเข้าใจในทักษะต่างๆ โดยผ่านการฝึกปฏิบัติ Lego Game


เนื้อหาการอบรม

 • Introduction - ทำความเข้าใจกับ Lego Game และให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึง บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหารระดับต้นที่พึงมี
 • Strength Searching Game - ทักษะความสามัคคี การรักองค์กร และความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร โดยการค้นหาจุดเด่นของแต่ละบุคคล และการนำจุดเด่นนั้นมารวมกันเป็นจุดเด่นขององค์กร
 • SMART Goal - การทำงานที่กำหนดเป้าหมายแบบ
  SMART คือ
  Specific - เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
  Measurement - เป้าหมายที่สามารถวัดได้
  Achievement - เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้
  Realistic - เป้าหมายที่เป็นจริง
  Time - มีกำหนดระยะเวลา
  - การสร้างแรงบันดาลใจจากหัวหน้างานไปสู่ลูกน้อง
 • Super Vision Game - การระดมสมองระหว่างผู้บริหารระดับกลางในการพัฒนางาน
  - ฝึกทักษะการสื่อสารคือ การฟัง การพูด การสอน และการมอบหมายงาน