Next Programs 
 
10
Oct
Managing People To All Direction
หลักสูตรอบรม : หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง

เรียนรู้หลักการบริหารคนในระดับต่างๆ ด้วยการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การบริหารความขัดแย้ง การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ การสร้างความไว้วางใจ รวมถึงเทคนิคการสื่อสารและการสร้างอิทธิพล
 
2
Oct
Process Mapping : How to create work flow and work improvement
หลักสูตรอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
8
Oct
Excellent Supervisory Skill
หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหาร การสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
9
Oct
Psychology for Management & Motivating Techniques
หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

เรียนรู้หลักจิตวิทยาเพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารคน สร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนเจตคติ การบริหารอารมณ์ การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีม เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน และเครื่องมือต่างๆของหัวหน้างานในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน
 
14
Oct
Strategic Lead Marketing Plan
หลักสูตรอบรม : เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ

ทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่าง Business Plan กับ Marketing Plan , Business Model กับ Strategic Plan รวมทั้งเรียนรู้การวางแผนการตลาด โดยใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้สอดคล้องกัน
 
15
Oct
Strategic Management
หลักสูตรอบรม : การบริหารเชิงกลยุทธ์

เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm shift)การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การหากุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำหนดตำแหน่งและทิศทางเชิงกลยุทธ์การแข่งขัน การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎีเกมส์ รวมทั้งการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วย Business model
 
16
Oct
Strategic Planning
หลักสูตรอบรม : การวางแผนเชิงกลยุทธ์

เรียนรู้แนวคิดและขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่ข้อควรระวังในการทำ SWOT การกำหนดกุญแจสู่ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ Strategic Change และ Core Competencies รวมถึง Innovation Cycle กับการสร้างวิสัยทัศน์ และหลัก 6 ประการใน Blue Ocean
 
28
Oct
Sales Planning for Management
หลักสูตรอบรม : การบริหารการวางแผนการขาย

เรียนรู้องค์ประกอบของแผนการขาย วิธีการสร้างแผนการขาย การประมาณการยอดขายและเป้าหมาย กลยุทธ์สนับสนุนการขาย การเขียนแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรด้านการขาย การควบคุมแผนการขาย และข้อผิดพลาดที่ทำให้แผนการขายล้มเหลว

แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่โดดเด่นและเป็นลิขสิทธิ์ของเรา ทั้งยังเป็นที่นิยมให้เราจัดอบรมให้อย่างมากในองค์กรชั้นนำหลายแห่งขณะนี้

3 s Manager : The Lego Learning Game ©
6 Managerial Skills for Top Manager©
The 360 degree Marketing Program©
Act Coach: Effective Coaching for Manager ©
Dealing With Difference People©
Strategic @ Work©

พร้อมหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาอีกมากมาย กว่า 100 หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาด้านการบริหารจัดการ การบริหารคน หลักสูตรฝึกอบรมด้านภาวะผู้นำ หลักสูตรสัมมนาการตลาด อบรมด้านการขาย ฯลฯ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมระยะยาว หรือแม้กระทั่งแผนการอบรมประจำปี โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

Strategic Center รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่สามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรให้ยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการในการจัดอบรมของท่าน ด้วยขั้นตอนการค้นหา Training Need และการศึกษาข้อมูลองค์กร ซึ่งจะทำให้การออกแบบหลักสูตรเป็นไปอย่างเหมาะสม

สนใจจัด In-house Training

  ยินดีต้อนรับสู่ Web Site การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center) โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 10 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

PR corner 

Strategic Center นอกจากจะจัดอบรม Public Training และ In-house Training แล้วนะคะ เรายังให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาด้าน HR ด้วยนะคะ ท่านที่สนใจพัฒนาหรือวางแผนด้าน HRM - HRD สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-559-2146-7 ต่อ 131 ได้เลยค่ะ

 

Free download 

บทความเรื่อง จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

อธิบายให้เห็นถึงความสำคัญและกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และให้ผู้บริหารตระหนักถึงการบริหารงานที่จะทำให้ได้ “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข” ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการบริหารบุคคลที่มีส่วนสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงาน

ดูรายละเอียดความรู้และเครื่องมือทางธุรกิจทั้งหมด
 
HR/Training Consult

เราให้บริการปรึกษาด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม การสัมมนา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งมี Methodology ของการฝึกอบรมและสัมมนาแบบมืออาชีพ และมี Model การศึกษาในแบบของเรา โดยให้คำปรึกษาทั้งด้านการจัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรม (Training Road Map) การหาความต้องการด้านฝึกอบรม (Training Needs) การจัดทำสมรรถนะพื้นฐาน (Competency Based HR) และการวัดความพึงพอใจ-ความผูกพันของพนักงานในองค์กร เป็นต้น

ดูรายละเอียดบริการให้คำปรึกษาด้าน HR เพิ่มเติม