Next Programs 
 
12
May
Competitive Sales & Marketing Strategy
หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้งรับและบุกตลาด การจับตลาดเฉพาะ การขายแบบ CRM และการขายเพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่
 
13
May
Excellent Supervisory Skill
หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหาร การสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
14
May
Psychology for Management & Motivating Techniques
หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

เรียนรู้หลักจิตวิทยาเพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารคน สร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนเจตคติ การบริหารอารมณ์ การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีม เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน และเครื่องมือต่างๆของหัวหน้างานในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน
 
19
May
NLP techniques to Coaching & Managing People
หลักสูตรฝึกอบรม : การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน

เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ 360 องศา ศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ การโค้ชด้วยการตั้งคำถามทรงพลังโดยใช้ญาณทัศนะ รวมทั้งเทคนิคและกระบวนการโค้ชด้วยวิธีการห้าขั้นตอน
 
20
May
Strategic Brand Management
หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์

เรียนรู้ มิติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการแบรนด์ วิธีการและแนวทางการสร้างแบรนด์ การวิเคราะห์ Brand Contacts การทำ Internal Branding รวมถึง กระบวนการในการสร้างแบรนด์
 
23
May
Essential Digital Marketing
หลักสูตรอบรม : ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล

อัพเดท Trend การตลาดในยุคดิจิตอล เรียนรู้แนวทางการทำการตลาดดิจิตอล รวมทั้งการทำความรู้จักและการใช้เครื่องมือต่างๆตลอดจนแนวคิดสำคัญของการวางแผนการตลาดดิจิตอล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
 
26
May
Project Management: Definition and Planning
หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

เรียนรู้หลักการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผล ตั้งแต่การเริ่มโครงการ การวางแผนโครงการ การดำเนินงานและการจัดลำดับงาน การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุม
 
27
May
Project Management: Implementation and Evaluation
หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารโครงการ :การดำเนินโครงการและการประเมิน

เรียนรู้หลักการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายด้วยแนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ การประเมินและจบโครงการ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง

แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่โดดเด่นและเป็นลิขสิทธิ์ของเรา ทั้งยังเป็นที่นิยมให้เราจัดอบรมให้อย่างมากในองค์กรชั้นนำหลายแห่งขณะนี้

3 s Manager : The Lego Learning Game ©
6 Managerial Skills for Top Manager©
The 360 degree Marketing Program©
Act Coach: Effective Coaching for Manager ©
Dealing With Difference People©
Strategic @ Work©

พร้อมหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาอีกมากมาย กว่า 100 หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาด้านการบริหารจัดการ การบริหารคน หลักสูตรฝึกอบรมด้านภาวะผู้นำ หลักสูตรสัมมนาการตลาด อบรมด้านการขาย ฯลฯ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมระยะยาว หรือแม้กระทั่งแผนการอบรมประจำปี โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

Strategic Center รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ที่สามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรให้ยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการในการจัดอบรมของท่าน ด้วยขั้นตอนการค้นหา Training Need และการศึกษาข้อมูลองค์กร ซึ่งจะทำให้การออกแบบหลักสูตรเป็นไปอย่างเหมาะสม

สนใจจัด In-house Training

  ยินดีต้อนรับสู่ Web Site การฝึกอบรมสัมมนา ของ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center) โดยสถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 10 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

PR corner 
เดือนพฤษภาคม Strategic Center มีหลักสูตรใหม่มา
แนะนำ 3 หลักสูตรค่ะ คือ Strategic Brand Management 
การบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์ , Essential Digital 
Marketing ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล และ 
3 Dimensions Marketing Analysis การวิเคราะห์ 
ทางการตลาดแบบโครงสร้าง 3 มิติ 
ค่ะ สนใจคลิกดูราย
ละเอียดหลักสูตรเดือนพฤษภาคมได้ที่นี่ ค่ะ หรือติดต่อ 
02-559-2146-7 ค่ะ
 
 
 
 

 

Free download 

Update แนวโน้มการตลาดปี 2558

รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล อัพเดทแนวโน้มการตลาดปี 2558 เพื่อเป็นแนวทางการตลาดปีนี้ค่ะ

ดูรายละเอียดความรู้และเครื่องมือทางธุรกิจทั้งหมด
 
HR/Training Consult

เราให้บริการปรึกษาด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม การสัมมนา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งมี Methodology ของการฝึกอบรมและสัมมนาแบบมืออาชีพ และมี Model การศึกษาในแบบของเรา โดยให้คำปรึกษาทั้งด้านการจัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรม (Training Road Map) การหาความต้องการด้านฝึกอบรม (Training Needs) การจัดทำสมรรถนะพื้นฐาน (Competency Based HR) และการวัดความพึงพอใจ-ความผูกพันของพนักงานในองค์กร เป็นต้น

ดูรายละเอียดบริการให้คำปรึกษาด้าน HR เพิ่มเติม