Public Training Calendar

< ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2562 ถัดไป >

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562
พฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562
อังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562
พุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562
พุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562
อังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562

"Strategic Lead" Marketing Plan

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ

เข้าใจ Business Model and Strategic Plan ทบทวนโครงสร้างของการวางแผนการตลาด และเรียนรู้เทคนิค ขั้นตอน และการเขียนแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ เพื่อสู่ภาคปฏิบัติในการวางแผนการตลาด" "กำหนดกลยุทธ์ ในแผนการตลาดของเรา แบบไม่ธรรมดา และเน้นสู่แผนปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลแตกต่างที่เห็นได้จริง"
ดูรายละเอียด   

Logical & Systems Thinking

หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหาร มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กล่าวคือ มองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบ ก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆ โครงสร้าง กฎระเบียบ วิธีการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรมุ่งหวัง
ดูรายละเอียด   

Agile Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารงานแบบคล่องตัว

เคยไหม? ที่เจองานหลาย ๆ งานแล้วงานเสร็จล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลายทีมงาน ทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้ จะทำอย่างไร? จะรักษา balance ในการ ทำงานของทีมงานได้อย่างไร? เพื่อ จัดการกับปัญหาเหล่านี้ แนวคิด Agile จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน และทำงานไปทีละนิดๆ และค่อย ๆ ประเมินว่าไปต่อดีหรือถูกทางไหม แล้วจึงเดินหน้าต่อ นั่นหมายถึงการ กำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็น ค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการ เปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือ แก้ไข ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
ดูรายละเอียด   

Creating & Implementing Strategic Plan

หลักสูตรฝึกอบรม : สุดยอดแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการสร้างและบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

เรียนรู้ขั้นตอนการทำแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี ตลอดจนแนวทางการบริหารแผนเพื่อนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ รวมถึงขั้นตอนการวัดและการกำกับแผน
ดูรายละเอียด   

Formulating Marketing Strategies

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นทุกองค์กรควรมีการพัฒนาศักยภาพของนักการตลาดที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้สินค้าหรือการบริการ ขายได้และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
ดูรายละเอียด   

Sales Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขายผ่านมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่างๆ และฟังประสบการณ์ตรงจากนักขายมืออาชีพ
ดูรายละเอียด