Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
ศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 18, พฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด

Critical Thinking and Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรม : Critical Thinking กับกลยุทธ์การตัดสินใจ

“การตัดสินใจ” เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่ต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ในการดำเนินการขององค์กร ในบางครั้งที่ข้อมูลและสถานการณ์ไม่เปลี่ยน แต่ระบบความคิดที่เปลี่ยนไป จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะระบบความคิดแบบ Critical Thinking ที่ต้องการความรอบคอบและการมองให้รอบด้าน และพยายามหามุมโต้แย้ง ทำให้เกิดมุมมองที่ต่างออกไป ทำให้ได้ทางเลือกใหม่ๆ ในทางออกของปัญหา และส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ดูรายละเอียด   

Wow Creativity for Content Marketing

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing รวมถึงทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ
ดูรายละเอียด   

Convincing

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

แนวทางหรือเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้องค์กรพัฒนาศักยภาพในการทำงานกับทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ ทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้นศิลปะการโน้มน้าวใจ ก็ใช้ได้กับลูกค้าและคู่เจรจาทางธุรกิจเช่นกัน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองานต่อลูกค้าและคู่ค้าขององค์กรให้มากยิ่งขึ้น
ดูรายละเอียด   

Strategic Program

หลักสูตรโปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์

กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
ดูรายละเอียด   

How to Create Event Marketing Plan

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค ขั้นตอนการวางแผนและข้อคำนึงในการวางแผน Marketing Event Year Plan รวมทั้งกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
ดูรายละเอียด   

Finance and Budgeting for Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารการเงินและงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร

การตั้งงบประมาณที่ดีคือการวางแผนทางการเงินอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานของตนสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างบรรลุเป้าหมาย แต่ละฝ่ายต้องคาดคะเนรายได้ที่เข้ามา และคาดคะเนต้นทุนต่างๆ เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจตั้งงบประมาณการลงทุนที่เกิดประสิทธิภาพต่อหน่วยงานมากที่สุด
ดูรายละเอียด   

People Management & Working Plan for Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การค้นหาและพัฒนาทีมงาน รวมไปถึงหลักการบริหารงาน การบริหารองค์กร และการบริหารเชิงกลยุทธ์
ดูรายละเอียด   

Consultative Selling Skills

หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา

สไตล์นักขายยุคใหม่เป็นธุรกิจที่ต้องเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นรายๆมีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักขายต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้
ดูรายละเอียด