Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด

Blue Ocean Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

Blue Ocean Strategy เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่ (Demand Creation) โดยจะไม่มุ่งเน้นการแข่งขันเป็นหลัก แต่จะให้ความสนใจกับความต้องการที่แอบแฝงอยู่ของกลุ่มลูกค้า และกลุ่มที่ยังไม่ใช่ลูกค้าของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยจะสร้างสินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภค และในขณะเดียวกันก็จะต้องสามารถลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นขององค์กรออกด้วย อันจะเป็นแนวทางหนึ่งของการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
ดูรายละเอียด   

Effective Project Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักบริหารโครงการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่มุ่งความเข้าใจหลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด
ดูรายละเอียด   

Marketing Analysis in Action

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์ทางการตลาด

เรียนรู้ในกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงลึก เพื่อให้นักการตลาด "รู้จริง" "ตัดสินใจได้" เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop ผ่านกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด   

Communication Power for Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้จัดการ

พลังของการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุกๆ วันในการทำงาน ดังนั้นหลักสูตร Communication Power for Manager นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการคน และงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายในการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานให้มีประสิทธิผล
ดูรายละเอียด   

Marketing & Sales Strategy to Increase Customer

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

หลักสูตรที่ผสาน เคล็ดลับ และวิธีการทางการตลาด และ เทคนิคการขายเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ กลยุทธ์การสร้างความประทับใจกับลูกค้า เทคนิคการบริหารจัดการลูกค้าหลัก เพื่อเพิ่มยอดขายจากลูกค้าหลัก เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นักขายและนักการตลาดทุกคนควรรู้
ดูรายละเอียด   

Reskill Team Management for Supervisory

หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะสมัยใหม่สำหรับหัวหน้างานในการบริหารทีมงาน

เมื่อโลกแห่งเทคโนโลยีเข้ามา Disrupt องค์กรมากขึ้นแทบจะทุกนาที เราจำเป็นต้องลุกขึ้นมา Up Skill ตัวเองให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ “Reskill” จึงเป็นหัวใจสำคัญเปรียบเสมือนเป็นทางออกในการบริหารทีมงานยุคใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)
ดูรายละเอียด   

The Art of Negotiation and Persuasion for Sales

หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

หลายต่อหลายครั้งที่นักขายรวมถึงฝ่ายสนับสนุนการขายมีความรู้ในตัวสินค้า และมีทักษะในการนำเสนอสินค้า เป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถปิดการขายได้ หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จในการปิดการขาย ก็คือการขาดทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง
ดูรายละเอียด   

Marketing Research - Tools & Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด-เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่ เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย ทราบถึงเทคนิคในการสำรวจตลาด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถวิเคราะห์ผล และนำไปใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ดูรายละเอียด