Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 1, พุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 ดูรายละเอียด

6 Managerial Skills for Top Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา, การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ, การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง"
ดูรายละเอียด   

B2B Marketing Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : การตลาดเจาะองค์กร

เรียนรู้ความแตกต่างของหลักการตลาดทั่วไปกับการทำตลาด B2B และเข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าประเภทองค์กร อีกทั้งการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาดสำหรับตลาด B2B
ดูรายละเอียด   

Systems Thinking & Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรม : การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ

การจะพัฒนาองค์กรให้เติบโตมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง และมีศักยภาพการแข่งขันที่เหนือคู่แข่ง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาคือการพัฒนาคนในองค์กรให้คิดอย่างเป็นระบบ เพราะการคิดอย่างเป็นระบบช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ที่สาเหตุ ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล และวางแผนได้ครบถ้วน ซึ่งเท่ากับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยง ลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับองค์กรได้ดย่างต่อเนื่อง
ดูรายละเอียด   

HR Reports as a Tool to Optimize Business Performance

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน โครงสร้างหลักของรายงาน ตลอดทั้งการตรวจสอบความถูกต้องและปัญหาอุปสรรคในการนำเสนอรายงาน
ดูรายละเอียด   

Customer Journey Map

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า สู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง

เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า และมาทำความเข้าใจถึงการกำหนดเป้าหมายและการสร้าง CustomerJourney Map อย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งการวิเคราะห์ Customer Journey Map เพื่อนำมาสู่การเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีขึ้นในแต่ละจุดสัมผัสลูกค้า (Touch Point)
ดูรายละเอียด   

OKRs & Performance Management for Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรม : OKRs และการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน

การสร้าง OKRs ที่สามารถสร้างตัวชี้วัดได้ชัดเจนเพื่อผลการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องที่หัวหน้างานต้องรู้ เพื่อกำหนด OKRs ให้ได้สอดคล้องกับแผนงานและกระบวนการทำงาน (Business Process) ของส่วนงานตน
ดูรายละเอียด