Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 12, พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด

Agile Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารงานแบบคล่องตัว

เคยไหม? ที่เจองานหลาย ๆ งานแล้วงานเสร็จล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลายทีมงาน ทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้ จะทำอย่างไร? จะรักษา balance ในการ ทำงานของทีมงานได้อย่างไร? เพื่อ จัดการกับปัญหาเหล่านี้ แนวคิด Agile จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน และทำงานไปทีละนิดๆ และค่อย ๆ ประเมินว่าไปต่อดีหรือถูกทางไหม แล้วจึงเดินหน้าต่อ นั่นหมายถึงการ กำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็น ค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการ เปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือ แก้ไข ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
ดูรายละเอียด   

6 Managerial Skills for Top Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ

"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา, การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ, การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การบริหารทีมและการบริหารความขัดแย้ง"
ดูรายละเอียด   

Process Mapping : How to Create Work Flow and Work Improvement

หลักสูตรฝึกอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดูรายละเอียด   

Channel Strategy in the Digital Era

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบไร้รอยต่อ

ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แบรนด์ที่ปรับตัวเร็วและใช่เท่านั้น จึงจะสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่ Digital Technology ได้เข้ามา Disrupt กลยุทธ์ธุกิจแบบเก่าๆ ธุรกิจต้องมีกลยุทธ์บริหารช่องทางการตลาด (Channel Strategy) ที่สามาถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการเชื่อมโยงช่องทางทั้ง Offline และ Online เข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ ภายใต้แนวคิดแบบ OMNI Channel เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือคู่แข่งด้วยวิธีคิดในแบบใหม่ๆ
ดูรายละเอียด   

Logical & Systems Thinking

หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหาร มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กล่าวคือ มองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบ ก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆ โครงสร้าง กฎระเบียบ วิธีการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรมุ่งหวัง
ดูรายละเอียด   

Insight and Management Generation

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การบริหารเจาะใจ New Generation

การเข้าใจในพฤติกรรม เป้าหมายและความต้องการที่แท้จริงจะสามารถทำให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ดึงศักยภาพและมุมมองใหม่ๆ จากคนแต่ละ Gen ที่อยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีออกมา เพื่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสามารถเกิดเป็นข้อได้เปรียบต่างจากคู่แข่งได้
ดูรายละเอียด   

Formulating Marketing Strategies

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นทุกองค์กรควรมีการพัฒนาศักยภาพของนักการตลาดที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้สินค้าหรือการบริการ ขายได้และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
ดูรายละเอียด   

Finance and Budgeting for Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารการเงินและงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร

การตั้งงบประมาณที่ดีคือการวางแผนทางการเงินอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานของตนสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างบรรลุเป้าหมาย แต่ละฝ่ายต้องคาดคะเนรายได้ที่เข้ามา และคาดคะเนต้นทุนต่างๆ เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจตั้งงบประมาณการลงทุนที่เกิดประสิทธิภาพต่อหน่วยงานมากที่สุด
ดูรายละเอียด   

Competitive Sales & Marketing Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้งรับและบุกตลาด การจับตลาดเฉพาะ การขายแบบ CRM และการขายเพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่
ดูรายละเอียด