Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 15, พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด

Innovation & Business Design Thinking

Innovation & Business Design Thinking

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว (Disruptive Innovation) ความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงไป องค์กรต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน ตลอดจนการครองใจลูกค้าได้
ดูรายละเอียด   

Strategic Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารเชิงกลยุทธ์

กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
ดูรายละเอียด   

Strategic Program

โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์

กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
ดูรายละเอียด   

Strategic Planning

หลักสูตรฝึกอบรม : การวางแผนเชิงกลยุทธ์

กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
ดูรายละเอียด   

Strategic HRD Tools

หลักสูตรฝึกอบรม : เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จากหลักแนวคิดต่างๆ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอย่างมากมาย สู่แนวทางการปฏิบัติงานจริง ถึงวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะเลือกใช้หรือนำวิธีการต่างๆ เครื่องมือต่างๆ มาใช้จริง โดยประเมินได้ว่าเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมกับองค์กรของเรา ณ เวลานี้ และมีจุดดีหรือมีข้อควรระวังอย่างไร เมื่อนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ เพราะหลักคิดสำคัญอยู่ที่เราต้องเลือกใช้ให้เป็นมิใช่ทำทุกอย่างหรือทำไปตามกระแส รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในการวัดและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว
ดูรายละเอียด   

Purchasing 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : การจัดซื้อยุคใหม่ในโลกดิจิทัล

หลักสูตรนี้จะทำได้เห็นและเข้าใจถึงคุณค่า บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อ เข้าใจว่าสินค้าและบริการที่จัดซื้อนั้นมีเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ขายและวิธีการบริหารการจัดซื้อ สามารถจำแนกสินค้าและบริการเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสามารถวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม มีมุมมองในการบริหารผู้ขาย ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มคนที่สำคัญที่สุดต่อผลงานของฝ่ายจัดซื้อและเตรียมการวางแผนสำหรับงานจัดซื้อในยุคดิจิทัลซึ่งเป็นความท้าทายในการทำธุรกิจ
ดูรายละเอียด   

How to Create Event Marketing Plan

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค ขั้นตอนการวางแผนและข้อคำนึงในการวางแผน Marketing Event Year Plan รวมทั้งกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
ดูรายละเอียด   

Customer Journey Map

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า สู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง

เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า และมาทำความเข้าใจถึงการกำหนดเป้าหมายและการสร้าง CustomerJourney Map อย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งการวิเคราะห์ Customer Journey Map เพื่อนำมาสู่การเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีขึ้นในแต่ละจุดสัมผัสลูกค้า (Touch Point)
ดูรายละเอียด   

Sales Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขายผ่านมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่างๆ และฟังประสบการณ์ตรงจากนักขายมืออาชีพ
ดูรายละเอียด   

People Management & Working Plan for Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การค้นหาและพัฒนาทีมงาน รวมไปถึงหลักการบริหารงาน การบริหารองค์กร และการบริหารเชิงกลยุทธ์
ดูรายละเอียด