Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
อังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 ดูรายละเอียด
พุธ ที่ 3 เมษายน 2562 ดูรายละเอียด
พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 ดูรายละเอียด

Convincing

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

แนวทางหรือเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้องค์กรพัฒนาศักยภาพในการทำงานกับทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ ทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้นศิลปะการโน้มน้าวใจ ก็ใช้ได้กับลูกค้าและคู่เจรจาทางธุรกิจเช่นกัน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองานต่อลูกค้าและคู่ค้าขององค์กรให้มากยิ่งขึ้น
ดูรายละเอียด   

The New Way of Marketing Communication

หลักสูตรฝึกอบรม : วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด

โลกการตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ด้วยเหตุผลนี้ภาคธุรกิจจึงต้องมีเส้นทางหรือวิถีการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางสื่อยุคใหม่ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้อย่างสูงสุด
ดูรายละเอียด   

The Art of Negotiation and Persuasion for Sales

หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

หลายต่อหลายครั้งที่นักขายรวมถึงฝ่ายสนับสนุนการขายมีความรู้ในตัวสินค้า และมีทักษะในการนำเสนอสินค้า เป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถปิดการขายได้ หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จในการปิดการขาย ก็คือการขาดทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง
ดูรายละเอียด   

Communication Power for Manager

Communication Power for Manager

พลังของการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุกๆ วันในการทำงาน ดังนั้นหลักสูตร Communication Power for Manager นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการคน และงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผนอย่างมีเป้าหมายในการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานให้มีประสิทธิผล
ดูรายละเอียด